Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Så ansöker du om vuxenutbildningsstöd för studier som du fått stöd för före 1.8.2020

Återgår du till studierna efter en paus? Anvisningarna på denna sida hjälper dig att komma vidare om du har fått fullt eller jämkat vuxenutbildningsstöd för samma studier för första gången före augusti 2020.

Börja ansöka om fortsatt stöd genom att ta reda på om du har någon återstående stödtid och vilken form av stöd som är bäst för dig: fullt eller jämkat vuxenutbildningsstöd. 

Se också till att du har en giltig studierätt. Om du är i ett arbets- eller tjänsteförhållande, kom också ihåg att komma överens om studieledighet med din arbetsgivare innan du ansöker om stöd. 

Den lön som ligger till grund för vuxenutbildningsstödet kommer inte att räknas om när du lämnar in din fortsättningsansökan, även om du arbetar mellan studieledighetsperioderna. Stödbeloppet har beräknats i samband med den första ansökan för studierna och kommer att vara detsamma varje kalendermånad under hela utbildningen. Stödbeloppet räknas om först när du börjar en helt ny utbildning. Du kan kontrollera stödbeloppet i ditt tidigare beslut.  

Det smidigaste sättet att fylla i en fortsättningsansökan är i vår e-tjänst, där du också kan följa med dess handläggning. Du hittar fortsättningsansökan genom att välja ”ansök om vuxenutbildningsstöd för löntagare”.  

Läs mer nedan! 

 

Hur mycket stödtid har jag kvar?

Den maximala längden på vuxenutbildningsstödet är 15 månader (322,5 stöddagar). En full stödmånad anses omfatta 21,5 stöddagar. 

Tidigare beviljad tid för vuxenutbildningsstöd dras av från stödets maximala längd. När du har använt alla 15 stödmånader kan du inte få vuxenutbildningsstöd på nytt. Därefter kan du ansöka om stöd till exempel hos FPA. 

De återstående stöddagarna ser du i ditt senaste beslut om vuxenutbildningsstöd, som du hittar i vår e-tjänst. 

 

Vilket stöd är rätt för mig? 

Om du blir på oavlönad studieledighet från ditt arbete i minst två månader i följd och du får högst 250 euro brutto i andra inkomster per månad, kan du ansöka om fullt vuxenutbildningsstöd med en fortsättningsansökan. 

Om du däremot är på deltidsstudieledighet eller arbetar vid sidan om studierna och får över 250 euro brutto i inkomster per månad, kan du ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd med en ansökan om fortsatt stöd. 

Se mer detaljerade villkor nedan. 

Fullt vuxenutbildningsstöd 

Du kan ansöka om fullt vuxenutbildningsstöd om 

 • du har beviljats stöd för samma studier för första gången före 1.8.2020 
 • du har en gällande studierätt för studierna som din stödansökan gäller 
 • du har med din arbetsgivare avtalat om en oavlönad och sammanhängande studieledighet som varar minst två månader 
 • du har inga biinkomster som överskrider 250 euro i månaden. Läs mer om överskridande av biinkomstgränsen och annullering av stöd nedan.

Du kan skicka en ansökan om fortsättningsansökan om fullt stöd på förhand genast när du har kommit överens om oavlönad studieledighet med din arbetsgivare. En ansökan om fullt stöd omfattar även en arbetsgivarblankett, så ta samtidigt reda på vem som fyller i den. 

Du kan ansöka om fullt stöd retroaktivt för sex månader. 

Med denna bekräftar arbetsgivarrepresentanten (t.ex. HR eller löneräknaren) den studieledighet som avtalats med dig. När du fyller i din ansökan efterfrågas den e-postadress, till vilken arbetsgivarblanketten ska skickas.  

En förfrågan om studieledigheten skickas alltid till arbetsgivaren i samband med fortsättningsansökan. Om informationen för den perioden lämnades i en tidigare ansökan kan vi använda den information vi redan har. 

Jämkat vuxenutbildningsstöd 

Du kan ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd om 

 • du har beviljats stöd för samma studier för första gången före 1.8.2020 
 • du har en gällande studierätt för studierna som din stödansökan gäller 
 • du har med din arbetsgivare avtalat om en studieledighet som varar mindre än två månader 

du är på deltidsstudieledighet eller har biinkomster som överstiger 250 euro per månad. Ansök om jämkat stöd per kalendermånad i efterhand. Du kan alltså skicka ansökan först efter att månaden som du ansöker om stöd för har löpt ut. För september kan du till exempel lämna in en fortsättningsansökan om jämkat stöd tidigast den första oktober.  

Du kan ansöka om jämkat stöd retroaktivt för sex månader. 

Med räknaren för vuxenutbildningsstöd kan du beräkna en uppskattning av det fulla och det jämkade stödbeloppet.

 

Hur definieras och beräknas biinkomster?

De beskattningsbara förvärvsinkomsterna som betalats under stödmånaden och vissa lagstadgade förmåner påverkar beloppet på vuxenutbildningsstödet. De räknas som biinkomst för den månad de betalas ut. Om du till exempel får lön i augusti påverkar den vuxenutbildningsstödet i augusti.  

Vissa förmåner påverkar vuxenutbildningsstödet så att stöd inte kan erhållas alls samtidigt.

Som biinkomst beaktas sådan lön, lagstadgad förmån eller annan arbetsinkomst som betalas ut till dig under stödmånaden.    

Arbetsinkomst som påverkar stödbeloppet är till exempel:    

 • lön och tillägg till lönen samt till lönen jämförbart arvode    
 • semesterpenning, semesterpremie, semesterersättning    
 • beskattningsbara natura- och personalförmåner    
 • lön baserat på resultat som provision, resultatbonus och bonus    
 • ersättning för arbetstidsutjämning (s.k. Pekkanen-ersättning) och     
 • ersättning för arbetstidsförkortning     
 • penningersättning som överförts till eller tagits ut från arbetstidsbanken     
 • lön för praktikperiod     
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet    
 • upphovsrättsliga ersättningar     
 • löneinkomster från utlandet eller förvärvsinkomst från företagsverksamhet utomlands. 

I regel beaktar vi förvärvsinkomster från företags- och jordbruksverksamhet i enlighet med det senast bekräftade beskattningsbeslutet. Du hittar ditt beskattningsbeslut i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Om din företagsverksamhet har startat så nyligen att du inte har förvärvsinkomster av det i det senast bekräftade beskattningsbeslutet, kan du bifoga ett dokument av dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten i din ansökan.

Annan förmån kan påverka vuxenutbildningsstödbeloppet på tre olika sätt. Förmånen kan hindra utbetalandet av vuxenutbildningsstödet, den kan minska på beloppet eller de kan också vara att den inte påverkar ditt stöd alls. 

Förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödets belopp är till exempel:   

 • hemvårdsstöd av barn dvs. Vårdpenning och vårdtillägg (utan kommuntillägg)   
 • flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning  
 • delinvalidpension  
 • deltidspension  
 • rehabiliteringspenning, som inte är beviljad för samma utbildning  

Förmåner påverkar också ditt stöd enligt betalningstidpunkten. Om du till esxempel ansöker om vuxenutbildningsstöd för tiden 1.9–30.9.2022 och du får 30.9 utbetalt hemvårdsstöd, minskar hemvårdsstödet på det i september utbetalda stödet. 

Följande förmåner påverkar inte vuxenutbildningsstödet:

 • barnbidrag  
 • familjepension  
 • utkomststöd   
 • skolresestöd  
 • stöd för närståendevård  
 • vårdarvode för familjevård  
 • menersättning
 • handikappförmåner
 • allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare  
 • vårdbidrag för pensionstagare  
 • militärunderstöd  
 • flexibel partiell ålderspension

Förmåner som förhindrar beviljandet av vuxenutbildningsstöd är till exempel:   

 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med lagen om studiestöd   
 • sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen   
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning   
 • specialvårdspenning eller särskild moderskapspenning   
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd    
 • alterneringsersättning  
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd   
 • arbetslöshetspension   
 • ålderspension   
 • avträdelsestöd   
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller arbetspensionslagen   
 • full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar   
 • full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst  
 • arbetslivspension   
 • garantipension   

Du kan heller inte få stöd för tid som du utför värnplikt eller civiltjänst ej heller om du avtjänar fängelsestraff eller studerar vid en straffanstalt. 

Före ansökan

Om dina uppgifter har förändrats, ska du anmäla dessa innan du fyller i ansökan. Det enklaste sättet att uppdatera din information är i vår e-tjänst. 

Skicka även ett ändringsskattekort före din ansökan om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen. Av vuxenutbildningsstödet innehålls automatiskt 20 procent skatt, men du kan ändra procentsatsen med ett ändringsskattekort. Ändringsskattekortet ska vara avsett för förmånen, dvs. skattekortet för lön eller ett flera sidor långt beslut om skattekort kan inte användas för vuxenutbildningsstödet. 

Skicka även ett ändringsskattekort om du vill minska eller öka förskottsinnehållningen. Av vuxenutbildningsstödet innehålls automatiskt 20 procent skatt, men du kan ändra procentsatsen med ett ändringsskattekort. Ändringsskattekortet ska vara avsett för förmånen, dvs. skattekortet för lön eller ett flera sidor långt beslut om skattekort kan inte användas för vuxenutbildningsstödet. 

Beställ ändringsskattekortet enkelt på Skatteförvaltningens webbplats:

 • Om du vill beställa ett skattekort för bara förmån, välj den korta ansökan
 • Vid beställning av ändringsskattekort, välj först Sysselsättningsfonden till "Förmånens utbetalare"
 • Under punkten  Typ av förmån välj "Vuxenutbildningsstöd" från listan

För ändringsskattekortet behöver du uppgifter om de inkomster som betalats ut till dig under innevarande år och förskottsinnehållningen. Beräkna även hur mycket vuxenutbildningsstöd och andra inkomster du får under resten av året. Du bör även själv göra en uppskattning av beloppet på vuxenutbildningsstödet, för du får information om stödbeloppet först i beslutet gällande betalningsansökan. Stödbeloppet kan också variera om du har inkomster under stödmånaden. 

I beslutet för din stödrättighet ansökan ser du beloppet på fullt vuxenutbildningsstöd om du inte får andra inkomster under månaden. Du kan uppskatta effekten av andra inkomster med räknaren.

När ditt skattekort är klart kan du ladda ner det från MinSkatt i PDF-format. Bifoga det till dina profiluppgifter i vår e-tjänst för att lämna in det snabbt och säkert, även om Skatteförvaltningens skickar det också per post. Vid beställning av skattekort ska du inte välja leverans av samma ändringsskattekort per post, eftersom ett skattekort som anländer två gånger kan fördröja handläggningen av ditt ärende. 

Via din egen profil kan du också enkelt kontrollera när skattekortet har sparats i dina uppgifter. När e-tjänsten visar att skattekortet har Sparats, betalas stödet ut enligt den nya procentsatsen. 

ggningen av ditt ärende. 

Så här ansöker du om stöd

Det enklaste sättet att fylla i en fortsättningsansökan är i vår e-tjänst. Du hittar fortsättningsansökan genom att klicka på ”ansök om vuxenutbildningsstöd för löntagare”.

Alternativt kan du ansöka om stöd med en utskrivbar blankett. Se postadress för att skicka blanketten. 

Vi får löneuppgifterna från inkomstregistret, så i regel behöver du inte skicka löneintyg som bilaga till ansökan. Om vi behöver ett separat löneintyg begär vi det av dig. 

När du fyller i fortsättningsansökan i e-tjänsten, ser du de löneuppgifter din arbetsgivare anmält till inkomstregistret för den sökta stödmånaden. Din arbetsgivare är skyldig att meddela inkomsterna du fått till inkomstregistret inom fem dagar från betalningsdagen (betalningsdagen + 5 dagar). 

Läs om lönerna som påverkar stödbeloppet på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid.

Handläggning av ansökningar

Våra service specialister handlägger alla ansökningar om fullt och jämkat stöd. Om vi behöver mer information för att handlägga din ansökan får du en begäran om ytterligare utredning till den e-postadress du angett i din ansökan. Därefter får du ett beslut. 

Vi strävar efter att handlägga ansökningar om vuxenutbildningsstöd så snart som möjligt. De målsatta handläggningstiderna för ansökningar är följande: 

 • jämkat vuxenutbildningsstöd 15 kalenderdagar 
 • fullt vuxenutbildningsstöd under 25 kalenderdagar. 

Tiderna är genomsnittliga och i enskilda fall och trängselsituationer kan handläggningstiden bli längre.  

Din arbetsgivare är skyldig att anmäla dina inkomster till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalning (fem dagar utöver utbetalningsdatum). Därför kan ansökningar om jämkat stöd handläggs tidigast fem dagar efter månadsskiftet. Till exempel kan ansökningar som lämnats in 1.5 handläggas tidigast 6.5.  

Om din information förändras efter att du skickat in ansökan, kom ihåg att anmäla de nya uppgifterna till oss i e-tjänsten. 

Beslut om vuxenutbildningsstöd

Om du har lämnat in din ansökan i vår e-tjänst, får du ett meddelande från tjänsten till din e-post genast när ansökan har handlagts och beslutet getts. Du kan se beslutet genom att logga in i e-tjänsten. Dessutom får du det per post. 

Du kan se följande av beslutet: 

 • för vilka månader stödet har beviljats och vilka betalningsdagarna är 
 • vilken din biinkomstgräns är för olika månader. Observera att biinkomstgränsen under en ofullständig stödmånad är mindre än under en full stödmånad, men den gäller bara dagar för vilka stödet har beviljats 
 • vilka förändringar som påverkar stödet som du är skyldig att anmäla till oss 
 • tider som stöd inte beviljats för. 

Den sista sidan i beslutet fungerar som ett stödbevis, som du kan behöva då du ansöker om andra förmåner, såsom allmänt bostadsbidrag eller dagvårdsplats för ditt barn. Förvara alltså beslutet om vuxenutbildningsstöd omsorgsfullt. 

Vi handlägger alla ansökningar så noggrant som möjligt och ser till att ditt beslut är rätt på en gång. Vi övervakar också hela tiden beslutens kvalitet. 

Ibland kan misstag hända. Om du inte är nöjd med beslutet kan du ansöka om ändring. Ansökan om ändring ska alltid göras skriftligen. Kom ihåg att ange 

 • vilket beslut ditt besvär gäller 
 • hur du begär att ditt beslut ska ändras och på vilken grund, 
 • ditt namn, telefonnummer och adressen för eventuell kontakt gällande ditt besvär 
 • om besväret lämnas in av någon annan än dig själv, ska hens namn och adress också anmälas  

Skicka ditt besvär och eventuella ytterligare information via en skyddad förbindelse till: koulutusetuudet@tyollyysrahasto.fi. 

Skicka ditt besvär med motivering till oss på Sysselsättningsfonden, men adressera besvären till besvärsnämnden för social trygghet. Besväret ska komma fram till Sysselsättningsfonden senast inom 30 dagar du har tagit del av beslutet. Det anses att du har tagit del av beslutet på den sjunde (7) dagen beslutet har postats till dig. Närmare anvisningar för sökande av ändring finns även i bilagan till beslutet. 

Betalningstider

 • Stöd som beviljats på förhand betalas ut den sista vardagen i varje stödmånad. 
 • Om du ansöker om fullt stöd i efterhand betalas de retroaktiva raterna på följande möjliga betalningsdag för stödet efter beslutsdagen. Utbetalningen av stödet sker varje vecka. 
 • Även jämkat vuxenutbildningsstöd betalas på följande möjliga betalningsdag för stödet efter beslutsdagen. Utbetalningen av stödet sker varje vecka. 

 

Så här annullerar du stöd

Om du vill annullera det vuxenutbildningsstöd som du beviljats, kontakta vår kundtjänst. I regel annulleras stödet alltid för en hel stödmånad. 

Observera att annullerade stödmånader inte automatiskt blir tillgängliga senare. Om du alltså annullerar stöd, måste du ansöka om månaden på nytt med en fortsättningsansökan om fullt eller jämkat vuxenutbildningsstöd. 

Om du meddelar annulleringen per e-post, kom ihåg att använda en skyddad förbindelse och tydligt ange 

 • den månad / månaderna för vilka du vill annullera stödet  
 • varför du vill annullera stödet 
 • ditt ansökningsnummer eller din personbeteckning. 

De annullerade stödmånaderna frigörs för användning, och du kan ansöka om dem för en annan tidsperiod. 

Exempel: Den sökande har beviljats fullt vuxenutbildningsstöd för perioden 1.1–31.12.2020, men hen arbetar under sommarperioden 1.6–31.8.2020 och tar en paus från studierna. Den sökande skickar följande meddelande om annullering av stödet per e-post: ”Jag vill annullera stödet för perioden 1.6–31.8.2020, eftersom jag arbetar och inte studerar på sommaren. Mitt ansökningsnummer är 12345-02." 

Sidan uppdaterad: 16-2-2024