Obs!

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Observera att enligt regeringens förslag skulle den lag som avskaffar vuxenutbildningsstödet träda i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Hur mycket vuxenutbildningsstöd kan jag få?

Vuxenutbildningsstödet ger ekonomisk trygghet när du studerar under din karriär. Läs vad som påverkar stödbeloppet och stödtidens längd samt hur du själv kan påverka dessa.

Beloppet på vuxenutbildningsstödet varierar beroende på om du är i ett arbets- eller tjänsteförhållande eller företagare.  

Om du är anställd beror vuxenutbildningsstödets belopp på dina inkomster såväl före studierna som under studierna. Företagarens vuxenutbildningsstöd är däremot ett fast belopp. År 2024 är det 660,91 euro i månaden. Dessutom kan en företagare få förvärvsinkomster från sin företagsverksamhet samt löneinkomster och förmåner till högst tre fjärdedelar av stödbeloppet. 

Vuxenutbildningsstödet är skattepliktig inkomst oavsett om du är anställd eller företagare. Förskottsinnehållningsprocenten är i regel 20, om du inte själv vill öka eller minska det. 

Läs mer nedan! 

 

Anställd i arbets- eller tjänsteförhållande: observera dessa 

Om du är i ett arbets- eller tjänsteförhållande och du tänker bli studieledig kan du själv påverka ditt stöd, beroende på om du är studieledig på hel- eller deltid och hur mycket du studerar och arbetar under stödmånaden. 

Om du arbetar mer får du mindre stöd, men å andra sidan förlöper färre stödmånader. När du studerar mer och tjänar mindre eller inte alls, förlöper stödmånaderna snabbare, men å andra sidan får du mer stöd. Om du inte studerar så mycket som krävs under en viss månad eller du får mycket andra inkomster, kan du låta bli att ansöka om utbetalning av stödet, varvid stödmånaderna inte förlöper. 

Vad påverkar stödbeloppet? 

Stödbeloppet för dem som är i ett anställningsförhållande kan variera månadsvis. Stödets storlek beror både din genomsnittliga månadslön innan studierna samt dina möjliga inkomster under stödmånaden. 

Den genomsnittliga månadslönen bestäms när du ansöker om rätt till stöd med en stödrättighet ansökan. Den beräknas utifrån löneuppgifterna för de 12 månaderna som föregick ansökningstidpunkten. Dessa får vi i huvudsak från inkomstregistret. Det görs också ett avdrag från den genomsnittliga månadslönen som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt sjukförsäkringens dagpenning. Avdraget är 3,76 % 2024.

Månadsinkomsterna beaktas däremot i de betalningsansökningar som du fyller i varje månad. Uppgifter om månadsinkomster fås från inkomstregistret, och till dessa räknas förutom huvud- och biinkomster dessutom en del förmåner samt inkomster från företagsverksamhet på deltid. 

Räknaren hjälper dig att uppskatta hur mycket vuxenutbildningsstöd du kan få i olika situationer. Testa räknaren!

Hur förlöper min stödtid? 

Din stödtid på högst 15 stödmånader, dvs. 322,5 dagar, förlöper enligt hur mycket du arbetar under varje stödmånad.  

Om du tjänar mer än hälften av din normala lön under stödmånaden, förlöper en halv månad av stödtiden. Då måste du avlägga minst 2 studiepoäng. Om du däremot tjänar mindre än hälften av din normala lön under stödmånaden eller inte har inkomster alls, förlöper en månad av stödtiden och du måste avlägga minst 4 studiepoäng. 

Stödbeloppet påverkas av alla inkomster som betalas under stödmånaden. Under den första stödmånaden kan stödet alltså vara mindre än till exempel när din stödtid börjar mitt i en kalendermånad och du fortfarande får lön därefter.  

Läs mer om hur du tidsanpassar en betalningsansökan på sidan Så här ansöker du om vuxenutbildningsstöd. 

 

Vanliga frågor om beloppet på vuxenutbildningsstöd för en anställd 

Oavlönad studieledighet kan också vara kortare perioder än en kalendermånad, till och med enstaka dagar, dvs. vuxenutbildningsstöd kan även fås under kortare tidsperioder.  

Kom ihåg att inkomsterna beaktas enligt deras betalningsdatum. Om till exempel lönedagen är densamma som en enskild dag under studieledigheten, kommer lönen att betraktas som inkomst som erhållits under stödtiden och minska stödet.  

I ansökningsskedet kan du påverka för vilka perioder du ansöker om stödrätt och å andra sidan om utbetalning av stöd. Se ansökningsanvisningarna på sidan Så här ansöker du om vuxenutbildningsstöd.

Lön som utgör grunden för förtjänstdelen, beräknas utifrån fastställd löneinkomst från arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande. I beräkningen tas i beaktande löneinkomst från arbets- eller tjänsteförhållande, men inte till exempelvis semesterpenning och semesterersättning eller andra poster som inte är fastställd arbetsinkomst. 

I beräkningen tas inte i beaktande inkomster från uppdragsförhållande, företagsverksamhet eller inkomst erhållen som verkställande direktör i ett aktiebolag. 

Vi får dina löneuppgifter i huvudsak från inkomstregistret. 

Om du har frånvaro från arbetet under de senaste 12 månader som föregick ansökan antigen helt eller delvis på grund av familjeledighet, sjukdom, studier, arbetslöshet eller annan orsak som kan jämställas med dessa, förlänger vi referensperioden med längden på frånvaron så att sammanlagt 12 avlönade månader uppfylls. Eventuella löner som har betalats under deltidsperioder beaktas inte i den genomsnittliga månadslönen när referensperioden förlängs.

Storleken på det utbetalda vuxenutbildningsstödet påverkas av den lagstadgade förmånen, lönen eller annan inkomst som betalas ut till dig under stödmånaden.  

Arbetsinkomst som påverkar stödbeloppet är till exempel:  

 • lön och tillägg till lönen samt till lönen jämförbart arvode  
 • semesterpenning, semesterpremie, semesterersättning  
 • beskattningsbara natura- och personalförmåner  
 • lön baserat på resultat som provision, resultatbonus och bonus  
 • ersättning för arbetstidsutjämning (s.k. Pekkanen-ersättning) och   
 • ersättning för arbetstidsförkortning   
 • penningersättning som överförts till eller tagits ut från arbetstidsbanken   
 • lön för praktikperiod   
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet  
 • löneinkomster från utlandet eller förvärvsinkomst från företagsverksamhet utomlands. 

Stödbeloppet påverkas dock inte av till exempel:

 • skattefria kostnadsersättningar, som kilometerersättningar, dagtraktamenten   
 • inkomst som erhålls från en personalfond  
 • optioner   
 • arvoden för förtroendeuppdrag (t.ex. arvoden för kommunala förtroendeuppdrag)  
 • stöd för närståendevård   
 • arvode för familjevård  
 • arv   
 • kapitalinkomster (till exempel hyresinkomster)   
 • skatteåterbäring 
 • skattefritt understöd

Annan förmån kan påverka vuxenutbildningsstödbeloppet på tre olika sätt. Förmånen kan hindra utbetalandet av vuxenutbildningsstödet, den kan minska på beloppet eller de kan också vara att den inte påverkar ditt stöd alls.  

Förmåner som förhindrar beviljandet av vuxenutbildningsstöd är till exempel:  

 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med lagen om studiestöd  
 • sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen  
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning  
 • graviditetspenning (från 1.8.2022)
 • fröäldrapenning (från 1.8.2022)
 • partiell fröäldrapenning (från 1.8.2022)
 • specialvårdspenning eller särskild moderskapspenning  
 • särskild graviditetspenning (från 1.8.2022)
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd   
 • alterneringsersättning  
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd   
 • arbetslöshetspension  
 • ålderspension  
 • avträdelsestöd  
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller arbetspensionslagen  
 • full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar  
 • full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst  
 • arbetslivspension  
 • garantipension  

Du kan heller inte få stöd för tid som du utför värnplikt eller civiltjänst ej heller om du avtjänar fängelsestraff eller studerar vid en straffanstalt.  

Förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödets belopp är till exempel:  

 • hemvårdsstöd av barn dvs. Vårdpenning och vårdtillägg (utan kommuntillägg)  
 • flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning  
 • delinvalidpension  
 • deltidspension  
 • rehabiliteringspenning, som inte är beviljad för samma utbildning  

Följande förmåner påverkar inte vuxenutbildningsstödet:

 • barnbidrag  
 • familjepension  
 • utkomststöd   
 • skolresestöd  
 • stöd för närståendevård  
 • vårdarvode för familjevård  
 • menersättning  
 • handikappförmåner  
 • allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare  
 • vårdbidrag för pensionstagare  
 • militärunderstöd  
 • flexibel partiell ålderspension 
 • studielån

Makens inkomster påverkar inte stödbeloppet på något sätt och inte heller rätten till stöd. Inte heller familjesituationen eller antalet barn påverkar stödet. 

Som mottagare av vuxenutbildningsstöd kan du ha rätt till statsgaranti för studielån. Ansökan om statsgaranti behandlas och beviljas av FPA. Efter att du fått garantibeslutet, kan du ansöka om studielån i en bank. Med banken kan du också avtala om villkoren för studielånet och återbetalningsplanen. 

Skicka garantiansökan direkt till FPA. För mer information om studielånet, besök FPA:s sida Studielån för vuxenstuderande.

Studielån betraktas inte heller som inkomst och det påverkar inte beloppet av vuxenutbildningsstöd som betalas till dig.

Din normala lön före studierna (brutto / e mån)

Inkomst brutto e/mån

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
- 660,91 784,85 985,61 1185,37 1387,13 1587,89 1694,99 1790,59 1886,19 1981,79
250 535,91 659,85 860,61 1061,37 1262,13 1462,89 1569,99 1665,59 1761,19 1856,79
500 410,91 456 735,61 936,37 1137,13 1337,89 1444,99 1540,59 1636,19 1731,79
750 285,91 285,91 610,61 811,37 1012,13 1212,89 1319,99 1415,59 1511,19 1606,79
1000 160,91 160,91 434 686,37 887,13 1087,89 1194,99 1290,59 1386,19 1481,79
1250   35,91 184 561,37 762,13 962,89 1069,99 1165,59 1261,19 1356,79
1500       412 637,13 837,89 944,99 1040,59 1136,19 1231,79
1750       162 512,13 712,89 819,99 915,59 1011,19 1106,79
2000         387,13 587,89 649,99 760,59 886,19 981,79
2250         140 462,89 569,99 665,59 761,19 856,79
2500           337,89 444,99 540,59 636,19 731,79
2750           118 319,99 415,59 601,19 606,79
3000             194,99 290,59 386,19 481,79
3250             69,99 165,59 216,19 356,79
3500               40,59 136,19 231,79

 

Företagare: beakta dessa 

Som företagare får du ett fast vuxenutbildningsstöd: 2024 är beloppet 660,91 euro per månad (brutto). Dessutom kan du få förvärvsinkomster från din företagsverksamhet, så länge som de minskar åtminstone med en tredjedel jämfört med den senaste innan studiernas början bekräftade beskattning. I samband med meddelandet om utbetalning får du veta hur stora dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten kan vara under stödtiden.

Du kan få andra inkomster än förvärvsinkomster från företagsverksamhet som biinkomster till tre fjärdedelar av stödbeloppet under stödtiden, dvs. 2023 högst 495,68 euro (brutto) per månad. Utanför stödtiden är du fri att tjäna löneinkomster både från din företagsverksamhet och som biinkomster, till exempel från avlönat arbete på annat håll. 

Den maximala längden på vuxenutbildningsstödet är 15 månader (322,5 stöddagar). En full stödmånad anses omfatta 21,5 stöddagar.

Du kan också avbryta stödmånaderna enligt din situation. De blir inte automatiskt tillgängliga för dig senare, men du kan ansöka om dem igen med en ansökan om fortsatt stöd för företagare. 

Studierna bör framskrida under stödmånaderna så att du avlägger minst 3 studie- eller kompetenspoäng eller 1,8 studieveckor per stödmånad. Om omfattningen på dina studier inte fastställts som studie- eller kompetenspoäng eller som studieveckor, ska utbildningens omfattning som läroanstalten fastställt och takten för studiernas framskridande i genomsnitt vara minst 15 timmar i veckan. 

Framstegen i dina studier följs upp årligen, så håll koll på båda under dina studier. 

För att vara berättigad till vuxenutbildningsstöd ska dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten under stödperioden minska med minst en tredjedel jämfört med den senaste innan studiernas början bekräftade beskattning. 

I din ansökan ska du fritt formulerat berätta hurdana arrangemang angående företagsverksamheten som under studietiden leder till att förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten minskar med en tredjedel. Inkomsterna från företagsverksamheten ska minska på grund av utbildning. 

I betalningsmeddelandet står det hur mycket förvärvsinkomster du kan få från företagsverksamheten under stödtiden. 

Minskningen i inkomsterna från företagsverksamheten utreds alltid först när beskattningen för stödperioden har fastställts. I mitten av året kan vi inte reda ut om inkomstminskningen har genomförts. Om du önskar, kan du annullera vuxenutbildningsstödet på förhand, om det verkar bli så att inkomstminskningen inte förverkligas för alla stödmånader. 

Om minskningen av dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten med minst en tredjedel syns direkt i de skatteuppgifter som Sysselsättningsfonden fått, får du et positivt beslut för året i fråga. 

Om en inkomstminskning inte kan konstateras direkt utifrån skatteuppgifterna, skickas ett brev om hörande till dig. Du kan besvara det med ett bemötande och nödvändig utredning. I brevet om hörande finns närmare information om vilka utredningar vi behöver. 

Om dina inkomster från företagsverksamheten inte har minskat med minst en tredjedel, får du ett beslut om avslag och det vuxenutbildningsstöd som utbetalats utan grund för det aktuella året återkrävs i sin helhet. 

Exempel:

Du ansöker om vuxenutbildningsstöd för tiden 1.9–31.12.2021. I den senast fastställda beskattningen före din ansökan var förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten 36 000 euro, dvs. i genomsnitt 3 000 euro per månad. Under stödtiden får du ha i genomsnitt 2 000 euro förvärvsinkomster (brutto) per månad. Kapitalinkomster beaktas inte. 

Du kan få andra inkomster än förvärvsinkomster från din företagsverksamhet upp till högst tre fjärdedelar av stödbeloppet som betalas, dvs. högst 495,68 euro (brutto) per månad år 2024.   

Som biinkomst anses i tillägg till lön och andra arbetsinkomster även vissa lagstadgade förmåner, som till exempel hemvårdsstöd utan kommuntillägg, partiell vårdpenning, närståendevård och delinvalidpension. Skatteåterbäring och kapitalinkomster påverkar heller inte vuxenutbildningsstödet.   

Inkomstgränsen gäller endast tid du beviljats vuxenutbildningsstöd. Utanför stödtiden kan du fritt förtjäna hur mycket du vill. Kom ihåg att inkomsterna beaktas enligt betalningstidpunkten. 

Makens inkomster påverkar inte stödbeloppet på något sätt och inte heller rätten till stöd. Inte heller familjesituationen eller antalet barn påverkar stödet. 

Förmåner som förhindrar beviljandet av vuxenutbildningsstöd är till exempel:   

 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med lagen om studiestöd   
 • sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen   
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning   
 • specialvårdspenning eller särskild moderskapspenning   
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd    
 • alterneringsersättning  
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd   
 • arbetslöshetspension   
 • ålderspension   
 • avträdelsestöd   
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller arbetspensionslagen   
 • full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar   
 • full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst  
 • arbetslivspension   
 • garantipension   

Du kan heller inte få stöd för tid som du utför värnplikt eller civiltjänst ej heller om du avtjänar fängelsestraff eller studerar vid en straffanstalt.   

Som mottagare av vuxenutbildningsstöd kan du ha rätt till statsgaranti för studielån. Ansökan om statsgaranti behandlas och beviljas av FPA. Efter att du fått garantibeslutet, kan du ansöka om studielån i en bank. Med banken kan du också avtala om villkoren för studielånet och återbetalningsplanen. 

Skicka garantiansökan direkt till FPA. För mer information om studielånet, besök FPA:s sida Studielån för vuxenstuderande.

Sidan uppdaterad: 16-2-2024