Obs!

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Observera att enligt regeringens förslag skulle den lag som avskaffar vuxenutbildningsstödet träda i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Så här ska du göra när din situation eller dina uppgifter förändras eller om du återvänder till studier

Vuxenutbildningsstöd är flexibelt i många förändringar i livet. Meddela oss om dina studieplaner eller din arbetssituation förändras eller om du vill fortsätta samma studier efter avbrottet, så ordnar vi ditt vuxenutbildningsstöd på nytt. Se anvisningarna!

Om det sker några ändringar i dina kontaktuppgifter, studier eller anställning när du får vuxenutbildningsstöd, vänligen meddela oss genom att följa anvisningarna nedan.  

 

Ändringar av kontaktuppgifter 

Har din adress eller ditt kontonummer ändrats? Uppdatera dina uppgifter enkelt i e-tjänsten.

 

Förändringar i studierna eller anställningen

När du studerar med vuxenutbildningsstöd kan du ansöka om stöd i egen takt i enlighet med hur dina studier framskrider. Större förändringar i studierätten bör däremot meddelas separat när de påverkar rätten till stöd. Studierätten ska vara giltig och stödvillkoren uppfyllas under hela den tiden som du lyfter vuxenutbildningsstöd. 

Det enklaste sättet att meddela ändringar är via e-tjänsten  med meddelandefunktionen. Vid behov kan du även kontakta oss per telefon eller e-post. Se kontaktinformation.

 

Om du avslutar eller avbryter dina studier eller studieledigheten under vuxenutbildningsstödperioden, kom ihåg att annullera vuxenutbildningsstödet, för den tid du inte har rätt till stöd.

Läs villkoren för vuxenutbildningsstöd.

Om du utexamineras innan vuxenutbildningsstödperioden avslutas, kom ihåg att annullera vuxenutbildningsstödet för tiden efter utexamineringsdatumet. 

Om den läroanstalt du har angett ändras under den tid som du beviljats vuxenutbildningsstöd, meddela oss om ändringen, så registrerar vi den i dina ansökningsuppgifter.

Om den utbildning eller examen du meddelat ändras under tiden för ditt vuxenutbildningsstöd, ska det inledande beslut du beviljats tidigare annulleras. Sedan kan du ansöka om ett nytt inledande beslut för din nya utbildning.  

Gör samma sak om du ansöker om stöd som ledstuderande och du senare blir antagen som examensstuderande. 

Det är inte nödvändigt att anmäla byte av kompetensområde inom samma examen. 

Om du retroaktivt utbetalas sådan socialskyddsförmån som du inte har meddelat i ansökningsskedet och som förhindrar utbetalandet av vuxenutbildningsstödet meddela oss genast. Sådana socialskyddsförmåner som förhindrar utbetalandet är till exempel föräldradagpenning, FPA:s studiepenning, arbetslöshetsdagpenning och pension. Ytterligare information om förmåner som förhindrar utbetalandet av vuxenutbildningsstödet finns på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid.

Om du flyttar utomlands för en längre tid under vuxenutbildningsstödsperioden utreder vi om flytten påverkar utbetalningen av vuxenutbildningsstöd.  

Om du flyttar utomlands och din rätt till social trygghet i Finland avbryts, kom ihåg att annullera vuxenutbildningsstödet. 

Läs villkoren för vuxenutbildningsstöd.

Om du påbörjar värnplikt eller civiltjänstgöring under stödtiden, kom ihåg att annullera vuxenutbildningsstödet för den perioden.  

Läs villkoren för vuxenutbildningsstöd.
 

Om du säger upp dig eller blir uppsagd under den stödperiod för vuxenutbildning som du beviljats, meddela oss om detta så snart som möjligt med ett meddelande via e-tjänsten. Se kontaktinformation. 

Om du blir uppsagd under stödperioden för vuxenutbildningsstöd granskar vi enligt ditt meddelande om din rätt till stöd fortsätter. Rätten till vuxenutbildningsstöd upphör inte om ditt anställningsförhållande avslutas efter att stödtiden har börjat av orsaker som inte beror på dig. 

Om du däremot själv säger upp dig kan du få vuxenutbildningsstöd fram till din sista arbetsdag, varefter din rätt till stöd avbryts. Förutsättningen för att bevilja vuxenutbildningsstöd är att du har ett giltigt anställningsförhållande under hela stödtiden. 

Läs villkoren för vuxenutbildningsstöd.

Fortsätta samma studier

Tänker du fortsätta avlägga samma examen eller del av examen? Eller har du till exempel fått vuxenutbildningsstöd för grundstudier och planerar nu att avlägga ämnesstudier?  

Om du vill fortsätta med samma studier med hjälp av vuxenutbildningsstöd kan du enkelt ansöka om mer stödtid genom att lämna in en ny stödrättighet ansökan i vår e-tjänst. 

Det är möjligt att förlänga stödtiden om du ännu inte beviljats stöd under högst 15 månader. Läs mer om vuxenutbildningsstödets maximala varaktighet på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid. 

Stödrättighet beviljas alltid för vissa specifika studier. Om studierna ändras ska du ansöka om ny stödrättighet. Som nya studier betraktas studier  

  • som du har ansökt eller anmält dig till separat och 
  • till vilka du har beviljats en ny studierätt

Exempel öppen yrkeshögskola: Du har tidigare avlagt tradenomstudier som ledstudier vid öppna yrkeshögskolan och därefter fått studierätt till samma tradenomstudier för examensstuderande. Utbildningen som leder till examen betraktas som nya studier. Du ska ansöka om stödrättighet för examensstudierna med en ny ansökan. Svara ”nej” på punkten ”Ansöker du om mera stödrättigheter till samma studier?”.   

Exempel yrkeshögskola: Högre och lägre yrkeshögskoleexamen betraktas som olika studier. Om du tidigare har fått vuxenutbildningsstöd för att avlägga en lägre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och du härnäst tänker avlägga en högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, ska stödrättighet för den högre yrkeshögskoleexamen sökas med en ny ansökan. Svara ”nej” på punkten ”Ansöker du om mera stödrättigheter till samma studier?”.   

Exempel öppet universitet: Om du avlägger enskilda kurser vid ett öppet universitet betraktas alla nya kurser som nya studier. Om du tidigare har beviljats vuxenutbildningsstöd för exempelvis tre kurser och du efter att ha avlagt dessa kurser vill ansöka om stöd för tre nya kurser, ska du skicka in en helt ny ansökan. Om du har avlagt ledstudier vid öppna universitetet och nu övergår till universitetet som examensstuderande ska du på basis av examensstudierna skicka en ny ansökan. Svara ”nej” på punkten ”Ansöker du om mera stödrättigheter till samma studier?”.   


Om du avlägger samma studier som du tidigare har beviljats vuxenutbildningsstöd för kan du ansöka om fortsatt stödrättighet genom att skicka in en ny ansökan. Du kan beviljas mera stöd om du fortfarande har oanvända stöddagar kvar.  


Exempel yrkeshögskola: Du har tidigare studerat för YH-examen för sjukskötare med vuxenutbildningsstöd. Din studieledighet har upphört och du har varit i arbetslivet och nu blir du studieledig på nytt för att fortsätta att avlägga samma examen. Du kan ansöka om mer stöd för samma studier genom att skicka in en ny ansökan. Svara ”ja” på punkten ”Ansöker du om mera stödrättigheter till samma studier?”.   

Exempel universitet: Vid universitetsstudier betraktas högre och lägre högskoleexamen som samma studier, om du från början har fått studierätt till båda examina. Om du till exempel först har avlagt ekonomie kandidatexamen och ansökt om stöd för den, kan du ansöka om mer stöd för magisterstudierna genom att skicka in en ny ansökan. Svara ”ja” på punkten ”Ansöker du om mera stödrättigheter till samma studier?”.   

Exempel avläggande av examensdelar: Grund- och ämnesstudier i samma ämne betraktas som samma utbildning. Om du till exempel tidigare har fått stöd för grundstudier i psykologi och nu vill fortsätta dina studier genom att avlägga ämnesstudier i psykologi, kan du ansöka om fortsatt stödrättighet med en ny ansökan. Svara ”ja” på punkten ”Ansöker du om mera stödrättigheter till samma studier?”.   

Du kan skicka in stödrättigheter ansökan tidigast fyra månader innan studierna inleds och högst sex månader efter att de avslutats. Om du skickar in en ansökan med vilken du ansöker om stödrättighet i efterhand lönar det sig att göra en betalningsansökan om utbetalning för samma tid. 


Du kan ansöka om mer stöd för samma studier genom att skicka in en ansökan om stödrättighet. När du börjar fylla i en ny ansökan hämtas dina tidigare utbildningsuppgifter automatiskt till ansökningsblanketten. Om du vill ansöka om stöd till dessa studier, svara ”ja” på punkten ”Ansöker du om mera stöd till samma studier?”. Om du vill ansöka om stöd på basis av tidigare studier, svarar du "nej", under "Ansöker du om mera stöd till samma studier?" och välj i den följande listan de studier utifrån vilka du vill ansöka om stöd. 


När din ansökan har behandlats får du information om beslutet per e-post. Om vi behöver mer information för att fatta stödbeslutet skickar vi ett meddelande till dig i e-tjänsten. De genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningarna finns på sidan Aktuellt och du kan följa med statusen för dina ansökningar i e-tjänsten under Mina ansökningar. När du har fått ett positivt beslut på din ansökan kan du månatligen i efterskott och enligt dina behov ansöka om utbetalning av vuxenstudiestöd med en betalningsansökan. 

Ibland kan det hända att den stödtid som beviljats i ansökan om stödrätt inte har använts helt eller att en betalningsansökan inte lämnats in för alla stödmånader. I sådana situationer reserverar beslutet de återstående stöddagarna och de kan inte beviljas automatiskt när du ansöker om mera stöd. 


Om du inte längre tänker ansöka om utbetalning av stöd för dessa perioder, kan perioderna på din begäran annulleras från ditt tidigare stödrättighetsbeslut. Motsvarande antal stöddagar frigörs då och stödrättighet kan beviljas med en ny ansökan för en motsvarande tidsperiod. Meddela på ansökningsblanketten om du vill annullera dessa perioder från ditt tidigare beslut. 

Sidan uppdaterad: 16-2-2024