Gå till innehållet.

Gör så här om dina planer ändras eller du återgår till studierna

Vuxenutbildningsstöd är flexibelt i många förändringar i livet. Meddela oss om dina studieplaner eller din arbetssituation förändras eller om du vill fortsätta samma studier efter avbrottet, så ordnar vi ditt vuxenutbildningsstöd på nytt. Se anvisningarna!

Om det sker några ändringar i dina kontaktuppgifter, studier eller anställning när du får vuxenutbildningsstöd, vänligen meddela oss genom att följa anvisningarna nedan.  

 

Ändringar av kontaktuppgifter 

Har din adress eller ditt kontonummer ändrats? Uppdatera dina uppgifter enkelt i e-tjänsten.

 

Förändringar i studierna eller anställningen

När du studerar med vuxenutbildningsstöd kan du ansöka om stöd i egen takt i enlighet med hur dina studier framskrider. Större förändringar i studierätten bör däremot meddelas separat när de påverkar rätten till stöd. Studierätten ska vara giltig och stödvillkoren uppfyllas under hela den tiden som du lyfter vuxenutbildningsstöd. 

Det enklaste sättet att meddela ändringar är via e-tjänsten  med meddelandefunktionen. Vid behov kan du även kontakta oss per telefon eller e-post. Se kontaktinformation.

 

Om du avslutar eller avbryter dina studier eller studieledigheten under vuxenutbildningsstödperioden, kom ihåg att annullera vuxenutbildningsstödet, för den tid du inte har rätt till stöd.

Läs villkoren för vuxenutbildningsstöd.

Om du utexamineras innan vuxenutbildningsstödperioden avslutas, kom ihåg att annullera vuxenutbildningsstödet för tiden efter utexamineringsdatumet. 

Om den läroanstalt du har angett ändras under den tid som du beviljats vuxenutbildningsstöd, meddela oss om ändringen, så registrerar vi den i dina ansökningsuppgifter.

Om den utbildning eller examen du meddelat ändras under tiden för ditt vuxenutbildningsstöd, ska det inledande beslut du beviljats tidigare annulleras. Sedan kan du ansöka om ett nytt inledande beslut för din nya utbildning.  

Gör samma sak om du ansöker om stöd som ledstuderande och du senare blir antagen som examensstuderande. 

Det är inte nödvändigt att anmäla byte av kompetensområde inom samma examen. 

Om du retroaktivt utbetalas sådan socialskyddsförmån som du inte har meddelat i ansökningsskedet och som förhindrar utbetalandet av vuxenutbildningsstödet meddela oss genast. Sådana socialskyddsförmåner som förhindrar utbetalandet är till exempel föräldradagpenning, FPA:s studiepenning, arbetslöshetsdagpenning och pension. Ytterligare information om förmåner som förhindrar utbetalandet av vuxenutbildningsstödet finns på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid.

Om du flyttar utomlands för en längre tid under vuxenutbildningsstödsperioden utreder vi om flytten påverkar utbetalningen av vuxenutbildningsstöd.  

Om du flyttar utomlands och din rätt till social trygghet i Finland avbryts, kom ihåg att annullera vuxenutbildningsstödet. 

Läs villkoren för vuxenutbildningsstöd.

Om du påbörjar värnplikt eller civiltjänstgöring under stödtiden, kom ihåg att annullera vuxenutbildningsstödet för den perioden.  

Läs villkoren för vuxenutbildningsstöd.
 

Om du säger upp dig eller blir uppsagd under den stödperiod för vuxenutbildning som du beviljats, meddela oss om detta så snart som möjligt med ett meddelande via e-tjänsten. Se kontaktinformation. 

Om du blir uppsagd under stödperioden för vuxenutbildningsstöd granskar vi enligt ditt meddelande om din rätt till stöd fortsätter. Rätten till vuxenutbildningsstöd upphör inte om ditt anställningsförhållande avslutas efter att stödtiden har börjat av orsaker som inte beror på dig. 

Om du däremot själv säger upp dig kan du få vuxenutbildningsstöd fram till din sista arbetsdag, varefter din rätt till stöd avbryts. Förutsättningen för att bevilja vuxenutbildningsstöd är att du har ett giltigt anställningsförhållande under hela stödtiden. 

Läs villkoren för vuxenutbildningsstöd.

Fortsätta samma studier

Tänker du fortsätta avlägga samma examen eller del av examen? Eller har du till exempel fått vuxenutbildningsstöd för grundstudier och planerar nu att avlägga ämnesstudier?  

Om du vill fortsätta med samma studier med hjälp av vuxenutbildningsstöd kan du enkelt ansöka om mer stödtid genom att lämna in en fortsättningsansökan i vår e-tjänst. 

Det är möjligt att förlänga stödtiden om du ännu inte beviljats stöd under högst 15 månader. Läs mer om vuxenutbildningsstödets maximala varaktighet på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid. 

En fortsättningsansökan grundar sig delvis på din inledande ansökan. Till exempel förblir stödbeloppet som beräknats vid den inledande ansökan detsamma, dvs. det räknas inte på nytt. Med en fortsättningsansökan behöver man lämna in mindre information än med den inledande ansökan. 

Du kan lämna in en fortsättningsansökan om  

 • du har lämnat in en ansökan om vuxenutbildningsstöd för första gången efter 1.8.2020 och du har fått ett positivt beslut på din ansökan 
 • du tänker ansöka om stöd för samma studier för vilka du i ett tidigare inledande beslut har ansökt om eller beviljats rätt till stöd 
 • din studierätt är giltig även under hela den period som din fortsättningsansökan omfattar 
 • det har inte skett några förändringar i din anställning sedan din inledande ansökan 
 • du har kommit överens om studieledighet med din arbetsgivare för den period som din fortsättningsansökan omfattar 
 • det är högst fyra månader tills din sökta stödperiod börjar eller du vill ansöka om stöd retroaktivt högst sex månader i efterhand. Om du ansöker om rätt till stöd i efterhand, skicka samtidigt en betalningsansökan för samma period som fortsättningsansökan.  

I övriga fall ska du fylla i en ny inledande ansökan. Du hittar anvisningar på sidan Så här ansöker du om vuxenutbildningsstöd.

Har du inlett dina studier före 1.8.2020 och återgår nu till samma studier? Se anvisningar för ansökning enligt lagen innan augusti 2020.

Du kan göra en fortsättningsansökan tidigast fyra månader i förhand och högst sex månader i efterhand. Om du lämnar in en fortsättningsansökan med vilken du ansöker om rätt till stöd i efterhand, lönar det sig att göra en betalningsansökan för samma period. 

 • Logga in i e-tjänsten. 
 • Klicka på ”Ansök om vuxenutbildningsstöd för löntagare”. Då öppnas en meny, där du kan välja punkten ”Fyll i fortsatt inledande ansökan för studier som du tidigare har beviljats stöd för”. 
 • Därefter kan du välja den inledande ansökan för vilken du gör en fortsättningsansökan. Utifrån denna förhandsifyller systemet din fortsättningsansökan. 
 • I de flesta fall är detta den senaste inledande ansökan.  
 • Fyll i fortsättningsansökan noggrant. 
 • Ange din arbetsgivares e-postadress på ansökan.  
 • En arbetsgivarblankett skickas till din arbetsgivare i samband med fortsättningsansökan på vilken denne bekräftar tidpunkten för din studieledighet.  
 • Ta på förhand reda på vems uppgift det är att anmäla uppgifterna på din arbetsplats. 
 • Bifoga nödvändiga bilagor till din ansökan. 
 • Skicka ansökan till oss för behandling. 

Vi handlägger fortsättningsansökningarna i den ordning som de inkommit. När din ansökan har handlagts får du ett meddelande om beslutet till din e-post. Om vi behöver mer information för att fatta stödbeslutet skickar vi dig ett meddelande i e-tjänsten. 

Du kan se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar på sidan Aktuellt, och du kan följa statusen av dina egna ansökningar i e-tjänsten under Mina ansökningar.  

När du har fått ett positivt beslut på din fortsättningsansökan kan du ansöka om utbetalning av vuxenutbildningsstödet med en månatlig retroaktiv betalningsansökan.  

Stöd behöver inte ansökas för varje månad som beslutet omfattar, utan du kan själv välja de månader under vilka du vill få vuxenutbildningsstöd. Se anvisningar för att fylla i betalningsansökan på sidan Så här ansöker du om stöd. 

Ibland kan det hända att stödtiden som beviljats med den inledande ansökan inte används helt och att man inte har ansökt om utbetalning av stöd under vissa stödmånader. I sådana situationer ”reserverar” det inledande beslutet de återstående stöddagarna, och de kan inte beviljas automatiskt vid fortsättningsansökan. 

Om du inte längre tänker ansöka om utbetalning av stöd för dessa perioder, kan perioderna på din begäran annulleras från ditt tidigare inledande beslut, varvid motsvarande antal stöddagar befrias för användning och rätt till stöd kan beviljas med en fortsättningsansökan för en motsvarande tidsperiod. Vänligen ange på fortsättningsansökan om du vill annullera dessa perioder från ditt tidigare inledande beslut. 

Sidan uppdaterad: 7-4-2022