Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.

Observera att enligt regeringens förslag skulle den lag som avskaffar vuxenutbildningsstödet träda i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Se till att vuxenutbildningsstöd ordnas

Med hjälp av vuxenutbildningsstödet kan du förverkliga dina planer när det är dags att skaffa ny yrkeskompetens. Stödet lämpar sig för ett brett utbud av utbildningar och du kan söka oavsett om du är löntagare eller företagare. Med noggrann planering undviker du problem i ansökningsprocessen. Läs vad du bör tänka på!

Behöver du nya färdigheter i ditt arbete eller din företagsverksamhet? Vuxenutbildningsstödet ger ekonomisk trygghet när du vill studera under dina yrkesverksamma år. Utbildningen behöver inte leda till examen, utan med vuxenutbildningsstödet kan du finansiera ett brett utbud av yrkesutbildningar. 

Du kan ansöka om stöd, om följande villkor uppfylls:

 • Du har varit sammanlagt minst åtta år i arbetslivet
 • Du har varit minst ett år i din nuvarande heltidsanställning eller som företagare
 • Utbildningen lämpar sig för finansiering med vuxenutbildningsstöd. Stöd kan beviljas för studier som anordnas vid läroanstalter under offentlig tillsyn i Finland
 • Du blir studieledig på heltid eller deltid eller inkomsten från din företagarverksamhet minskar med minst en tredjedel under stödtiden jämförst med den senast fastställda beskattningen från företagarinkomsten före studierna.
 • Du omfattas av den sociala tryggheten i Finland
 • Du får inget annat stöd eller bidrag, som hindrar dig från att få vuxenutbildningsstöd.

Mer information om villkoren för vuxenutbildningsstödet hittar du på denna sida. Om du är i ett arbets- eller tjänsteförhållande, bekanta dig med Vuxenutbildningsstöd för en person i ett arbets- eller tjänsteförhållande: för vem och när? Om du är företagare bekanta dig med Vuxenutbildningsstöd för företagare: för vem och när?

Hitta dina möjligheter 

Du drar den största nyttan av studietiden när du i god tid tänker på vad du strävar efter med studierna och vad som intresserar dig. Och hur kan du studera i vardagen? Förbättrar en utbildning din affärsverksamhets konkurrenskraft? 

Med vuxenutbildningsstöd är utgångspunkten för studier den sökandes situation och mål. Om den sökande är i ett arbetsförhållande, påverkas dock arbetsgivaren av att stödet beviljas, eftersom arbetstagaren måste vara studieledig för att få stödet.  

Du kan också diskutera med arbetsgivaren om dina planer i vidare utsträckning när du kommer överens om studieledigheten. Ni kanske hittar den bästa lösningen tillsammans, oberoende av om målet är att fördjupa yrkeskompetensen i din nuvarande uppgift eller att börja något nytt.

 

Kan vuxenutbildningsstöd vara rätt för mig? 

Vuxenutbildningsstöd kan vara ett bra alternativ om du nu arbetar eller är företagare och planerar att studera och inte får något annat stöd för dina studier. Många som får vuxenutbildningsstöd tar paus från arbetet och fokuserar på studierna. Stödet möjliggör dock även arbete eller företagsverksamhet under studierna. 

Du kan utnyttja vuxenutbildningsstödet under din karriär för en eller flera studier under totalt 15 stödmånader, i en eller flera omgångar. Du kan ansöka om stödet om du har varit anställd i ditt nuvarande arbets- eller tjänsteförhållande eller varit företagare i minst ett år, och minst åtta år i arbetslivet.  

Det finns vissa skillnader i villkoren för vuxenutbildningsstöd beroende på om du söker det som anställd eller företagare. En anställd ska till exempel vara på heltids- eller deltidsstudieledighet.  

Blev du intresserad? Läs mer om huruvida stödet kan vara för dig! 

 

För hurdana studier kan man få vuxenutbildningsstöd? 

Stöd beviljas till studier som anordnas vid en finsk offentligt övervakad läroanstalt. Du kan få vuxenutbildningsstöd till studier som leder till examen, är den del av examen eller tilläggsutbildning eller fortbildning vid till exempel ett universitet, yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt. 

Vuxenutbildningsstöd kan erhållas i upp till 15 månader. Läs mer om vuxenutbildningsstödets belopp och varaktighet på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid. 

 • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen eller delar av dessa 
 • Annan yrkesutbildning i yrkesläroanstalter  
 • Yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen 
 • Lägre eller högre universitetsexamen samt licentiat- eller doktorsexamen 
 • Delar av universitets- eller yrkeshögskoleexamina, till exempel grund- och ämnesstudier samt fördjupande studier 
 • Studievägar vid öppet universitet eller yrkeshögskola 
 • Specialiseringsutbildning eller annan motsvarande yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid universitet eller yrkeshögskola 
 • Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning som avläggs vid öppet universitet och yrkeshögskola 
 • Utbildning i folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och idrottsutbildningscenter som stärker studerandens yrkeskunskap och kompetens 
 • Militär-, polis- och räddningsutbildning eller annan motsvarande yrkesutbildning som ges av en officiellt licensierad person 
 • Utbildning avsedd i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen, om avsaknaden av den utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling 

För anställda är antalet studiepoäng som krävs per månad 2 eller 4. Antalet står i proportion till hur mycket inkomster du får under studierna. Om du tjänar mer än hälften av din normala lön under någon månad måste dina studier framskrida med 2 poäng. Om du däremot tjänar mindre eller ingenting alls, bör studierna framskrida med 4 studiepoäng. Du kan också låta bli att ansöka om utbetalning av stödet för de månader som du arbetar mycket. 

En företagare med ett fast stödbelopp bör ha en studieomfattning på i genomsnitt tre studie- eller kompetenspoäng eller 1,8 studieveckor per månad. Om utbildningen inte mäts i studiepoäng eller -veckor, är antalet 15 timmar per vecka. 

En studiepoäng motsvarar ca 27 studietimmar. Studierna bör planeras på förhand enligt tidsanvändningen så att de framskrider enligt planerna och stödet inte måste återkrävas i efterhand efter den årliga uppföljningen.  

Studierna måste inte nödvändigtvis framskrida i jämn takt, utan framstegen följs upp som genomsnitt. Läs mer om studiernas framskridande på sidan Så här följer du vuxenutbildningsstödet.

Förutsättningen för att bevilja vuxenutbildningsstöd för vissa studier är att de bör stärka din yrkeskunskap eller kompetens. Sådana studier är fortbildning och tilläggsutbildning vid universitet och yrkeshögskolor, individuella kurser vid öppna högskolor samt andra studier än till examen ledande eller del av examen. Yrkesinriktade studier krävs även för studier inom det fria bildningsarbetet som ordnas på folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet samt idrottsutbildningscenter. 

Studiernas yrkesinriktning bedöms för dessa utbildningars del i förhållande till ditt nuvarande arbete och din tidigare utbildningsbakgrund. När du ansöker om stöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning eller fortbildning, ange i din ansökan på vilket sätt studierna ger dig yrkesmässig kompetens. Till ansökan kan du också bifoga ett utlåtande från din arbetsgivare om att studierna är yrkesinriktade. Stöd kan inte beviljas för allmänbildande, intressebaserad utbildning eller utbildning med fri inriktning. 

Vuxenutbildningsstödet omfattar inte studier vid en läroanstalt utomlands. Du kan dock få stöd om du är inskriven i en finländsk läroanstalt och studierna utomlands godkänns som den del av läroanstaltens utbildning.  

Stöd kan beviljas för vetenskapliga fortsatta studier vid en läroanstalt utomlands, om du är inskriven som forskarstuderande vid ett finländskt universitet och studierna utomlands hänför sig till dina forskarstudier. 

Vid behov kan vår kundtjänst ge allmänna råd om vilka typer av utbildningar som vanligtvis omfattas av stödet. 

När du har skickat ansökan går vi igenom din plan som helhet. Du får alltså det slutliga beskedet i beslutet. 

Ja, det kan du. Du kan ansöka om stödet retroaktivt för upp till sex månader.  

Det kan du, om du har oanvända stöddagar. Du kan få vuxenutbildningsstöd högst 15 månader. Bekanta dig också med sidan Stödbelopp och stödtid. 

Vuxenutbildningsstöd för en person i ett arbets- eller tjänsteförhållande: för vem och när? 

Under ditt arbets- och tjänsteförhållande kan du ansöka om vuxenutbildningsstöd om du blir studieledig och ditt arbets- eller tjänsteförhållande är i kraft.  

Se mer detaljerade villkor nedan. 

Vuxenutbildningsstöd används för att finansiera studier under studieledighet, dvs. det inte kan erhållas till exempel vid permittering. Du kan inte heller få vuxenutbildningsstöd under vårdledighet. Kom alltså ihåg att ansöka om studieledighet, även om du har för avsikt att ta hand om ditt barn efter vårdledigheten med stöd av hemvårdsstöd vid sidan om studierna. 

Du kan också arbeta under studierna, dvs. vara studieledig på deltid. Dina inkomster påverkar hur mycket vuxenutbildningsstöd du får. Läs mer på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid. 

När du har tagit reda på vilka utbildningar som erbjuds och vad du vill studera, diskutera dina planer med din arbetsgivare och kom samtidigt överens om studieledigheten. Med tanke på vuxenutbildningsstödet är det enklast att du ansöker om studieledighet under hela den tid som du tänker använda stödet. 

Kom överens om studieledigheten i god tid: perioder på över fem dagar ska ansökas skriftligen senast 45 dagar innan studierna inleds. Du får mer information till exempel arbets- och näringsministeriets webbplats.

När du ansöker om vuxenutbildningsstöd ska du ha en arbetsplats, dvs. vara i ett pensionsförsäkrat arbets- eller tjänsteförhållande i Finland. Anställningsförhållandet ska vara din huvudsyssla och ha varat i minst ett år. Perioden behöver dock inte vara kontinuerlig, utan kan bestå av till exempel flera visstidsanställningar.  

Huvudsyssla innebär i regel att  

 • arbetstiden har varit minst 18 timmar i veckan 
 • du har fått största delen av dina inkomster från anställningsförhållandet. 

Definitionen kan dock innehålla undantag. 

Det kan finnas flera anställningsförhållanden och verksamhet som deltidsföretagare. Det viktigaste är att ett anställningsförhållande är din huvudsyssla och har varat i minst ett år.  

Anställningsförhållandet ska fortsätta under hela utbildningen som stöds. Om den är tidsbegränsad eller om din ordinarie anställning upphör under studierna, kan du få stöd tills arbetet tar slut. 

Under värnplikt eller civiltjänstgöring kan man inte få vuxenutbildningsstöd. 

I arbetshistorian på åtta år räknas pensionsförsäkrade avlönade arbete i Finland, ett EU- eller EES-land och i Schweiz. Dessutom räknas FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagsverksamhet. Du hittar information om arbete du utfört i Finland i ditt arbetspensionsutdrag på Pensionsskyddscentralens webbtjänst.

Fram till 2006 beräknas arbetshistorian enligt anställningsförhållandenas eller företagsverksamhetens längd. Däremot beräknas arbetstiden från 2007 enligt en beräkningsformel som grundar sig på årsinkomster. Med arbetshistoriaräknaren för vuxenutbildningsstödet kan du beräkna den intjänade arbetshistorian från och med 2007.  

Följande till arbete jämförbara perioder kan inkluderas i arbetshistorian, men högst två år:

 • tid då du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-, gravidtets-, särskild gravidtets- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning 
 • vårdledighet under ett anställnings- eller tjänsteförhållande 
 • värnpliktstid och civiltjänstgöringstid 
 • tid under vilken du har erhållit sjukpension/invalidpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension 

Förmåner som förhindrar beviljandet av vuxenutbildningsstöd är till exempel:     

 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med lagen om studiestöd   
 • sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen   
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning   
 • graviditetspenning (från 1.8.2022)
 • fröäldrapenning (från 1.8.2022)
 • partiell fröäldrapenning (från 1.8.2022)
 • specialvårdspenning eller särskild moderskapspenning  
 • särskild graviditetspenning (från 1.8.2022)   
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd    
 • alterneringsersättning   
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd    
 • arbetslöshetspension   
 • ålderspension   
 • avträdelsestöd   
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller arbetspensionslagen   
 • full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar   
 • full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst   
 • arbetslivspension   
 • garantipension   

Du kan heller inte få stöd för tid som du utför värnplikt eller civiltjänst ej heller om du avtjänar fängelsestraff eller studerar vid en straffanstalt.  

Du kan få vuxenutbildningsstöd om du bor stadigvarande i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Om du planerar att bo utomlands en del av din studietid, ta i beaktande när du planerar dina studier att även korta perioder kan påverka din sociala trygghet. Mer information finns på FPA:s webbplats.

De som bor på Åland kan ansöka lokalt vuxenutbildningsstöd från Ålands arbetskrafts och studieservicemyndighet.

Vuxenutbildningsstöd för företagare: för vem och när? 

Heltidsföretagare som har haft FöPL- eller LFöPL-försäkring i minst ett år kan ansöka om vuxenutbildningsstöd för företagare.  

Se mer detaljerade villkor nedan. 

Du kan få ekonomisk trygghet från vuxenutbildningsstödet när dina förvärvsinkomster från företagsverksamhet på grund av studierna minskar med en tredjedel eller mer jämfört med den senaste innan studiernas början bekräftade beskattning. Det absoluta inkomstbeloppet påverkar inte rätten till stöd, utan om den minskas med minst en tredjedel under stödtiden. Inkomsterna måste också minska på grund av studierna och inte till exempel på grund av säsongsbetonad företagsverksamhet. Kapitalinkomster behöver inte beaktas. 

Du kan också avbryta din företagsverksamhet för studietiden så att du inte får inkomster alls. Däremot kan du inte få stöd om du avslutar företagsverksamheten helt och hållet, dvs. till exempel säger upp ditt FO-nummer. 

Se även på sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid hur mycket du som företagare kan få vuxenutbildningsstöd och andra inkomster. 

Du har rätt till vuxenutbildningsstöd för företagare om du har varit företagare i minst ett år innan stödperiodens början. En person anses vara företagare om hen är förpliktad att ta FöPL- eller en lantbrukares LFöPL-försäkring för sin huvudsyssla. 

Om din FöPL- eller LFöPL-försäkring har avbrutits under de senaste 12 månaderna på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldradagpenning eller sjukledighet, beräknas försäkringstidens giltighet från tiden före och efter försäkringstiden. Om den har avbrutits av andra skäl kan tiden före avbrottet inte beaktas. 

En LFöPL-försäkrad stipendiemottagare är inte berättigad till vuxenutbildningsstöd. 

I arbetshistorian på åtta år räknas pensionsförsäkrade avlönade arbete i Finland, ett EU- eller EES-land och i Schweiz. Dessutom räknas FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagsverksamhet. Du hittar information om arbete du utfört i Finland i ditt arbetspensionsutdrag på Pensionsskyddscentralens webbtjänst.

Fram till 2006 beräknas arbetshistorian enligt anställningsförhållandenas eller företagsverksamhetens längd. Däremot beräknas arbetstiden från 2007 enligt en beräkningsformel som grundar sig på årsinkomster. Med arbetshistoriaräknaren för vuxenutbildningsstödet kan du beräkna den intjänade arbetshistorian från och med 2007.  

Följande till arbete jämförbara perioder kan inkluderas i arbetshistorian, men högst två år:

 • tid då du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-, graviditets-, särskild graviditets- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning 
 • vårdledighet under ett anställnings- eller tjänsteförhållande 
 • värnpliktstid och civiltjänstgöringstid 
 • tid under vilken du har erhållit sjukpension/invalidpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension 
 • den tid du har arbetat eller varit företagare i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Sådant arbete eller företagande ska också vara pensionsförsäkrat.  

Förmåner som förhindrar beviljandet av vuxenutbildningsstöd är till exempel:     

 • studiepenning eller bostadstillägg i enlighet med lagen om studiestöd   
 • sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen   
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning   
 • graviditetspenning (från 1.8.2022)
 • fröäldrapenning (från 1.8.2022)
 • partiell fröäldrapenning (från 1.8.2022)
 • specialvårdspenning eller särskild moderskapspenning  
 • särskild graviditetspenning (från 1.8.2022)    
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd    
 • alterneringsersättning   
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd    
 • arbetslöshetspension   
 • ålderspension   
 • avträdelsestöd   
 • rehabiliteringspenning för samma utbildning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller arbetspensionslagen   
 • full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar   
 • full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst   
 • arbetslivspension   
 • garantipension   

Du kan heller inte få stöd för tid som du utför värnplikt eller civiltjänst ej heller om du avtjänar fängelsestraff eller studerar vid en straffanstalt.   

Du kan få vuxenutbildningsstöd om du bor stadigvarande i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Om du planerar att bo utomlands en del av din studietid, ta i beaktande när du planerar dina studier att även korta perioder kan påverka din sociala trygghet. Mer information finns på FPA:s webbplats.

De som bor på Åland kan ansöka lokalt vuxenutbildningsstöd från Ålands arbetskrafts och studieservicemyndighet. 

Företagare och anställd på samma gång: vilket stöd ska man välja? 

Du är berättigad till båda stöden, beroende på vad din huvudsyssla är: FöPL-försäkrad företagare eller löntagare i ett arbets- eller tjänsteförhållande. Huvudsysslan definieras på basis av varifrån du fått största delen av dina inkomster från de föregående 12 månaderna.  

Observera att du kan få stöd i högst 15 månader under din karriär, även om du har varit både företagare och anställd under din karriär. 

Hur mycket är vuxenutbildningsstödet?

Beloppet på vuxenutbildningsstödet beror på om du är anställd eller en företagare. Beloppet kan också påverkas av hur mycket du arbetar och om du får andra förmåner. På sidan Vuxenutbildningsstödets belopp och stödtid kan du ta reda på hur stödbeloppet beräknas.

Läs mer
Hur mycket är vuxenutbildningsstödet?
Sidan uppdaterad: 16-2-2024