Gå till innehållet.

Vi uppdaterar denna sida med information om avskaffande av vuxenutbildningsstödet fortlöpnade med information.

Lagen har trätt i kraft 1.6.2024. Enligt lagen kan man inte under några omständigheter få vuxenutbildningsstöd för studier som inleds hösten 2024. 

På den här sidan har vi samlat frågor om avskaffandet av vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet som du kanske har funderingar kring.

Inverkan av avskaffandet på beviljandet av stöd

  • För att du ska kunna beviljas vuxenutbildningsstöd måste både studierna och stödperioden ha börjat senast den 31.7.2024

  • Att stödperioden börjar senast 31.7. innebär att alla villkor för stödet skall vara uppfyllda senast 31.7.

  • Du ska också vara helt eller delvis studieledig under den stödtid som du har ansökt om

  • Ansökan om vuxenutbildningsstöd behöver inte lämnas in senast 31.7. Du kan ansöka om stöd tidigast 4 månader i förväg och högst 6 månader i efterhand. Om du vill få vuxenutbildningsstöd 31.7., bör ansökan sändas senast 31.1.2025

  • Om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd, har avksaffandet av vuxenutbildningsstödet ingen inverkan på din situation så länge du studerar samma studier som nu. Du kan ansöka om ytterligare stöd för samma studier i en eller flera perioder fram till utgången av 2025

  • Om du enligt gällande lag beviljas vuxenutbildningsstöd för studier som börjar hösten 2024, kan du förlora den stödrättighet som redan beviljats dig

Ja, det kan du. Yrkesexamensstipendier kan beviljas baserat på en examen avlagts senast sen 31.7.2024. Stipendiet ska ansökas inom ett år från att man tagit examen, alltså senast 31.7.2025. Examina som avlagts 1.8.2024 eller efter det berättigar inte mera till yrkesexamensstipendium.    

Avskaffandet av vuxenutbildningsstöd inverkar på olika sätt beroende på om du för närvarande studerar och får vuxenutbildningsstöd för dina studier eller om du planerar att ansöka om vuxenutbildningsstöd.   

Om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd kommer avskaffandet av stödet inte att påverka din situation så länge du fortsätter med samma studier som hittills. Du kan fram till utgången av 2025 ansöka om ytterligare stödrätt för samma studier som du håller på med just nu. Om du däremot skulle byta studieinriktning från och med 1.8.2024 kommer vuxenutbildningsstöd intelängre att beviljas för dina nya studier.    

Lagen har trätt i kraft 1.6.2024. Enligt lagen kan man inte under några omständigheter få vuxenutbildningsstöd för studier som inleds hösten 2024. Om du har för avsikt att ansöka om vuxenutbildningsstöd innan lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet träder i kraft för studier som inleds senast 31.7.2024, inverkar regeringens proposition inte på din situation så länge du fortsätter med samma studier.   

Om du vill ansöka om stöd för nya studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter, har du inte ha rätt att få vuxenutbildningsstöd för studierna. Vuxenutbildningsstöd kan inte under några omständigheter beviljas för studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter. Trots att vi innan lagen om upphävande träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, upphör rätten att få stöd efter det att avskaffandet av lagen har trätt i kraft. 

Det beror på när du ansöker om stöd för de studier som börjar.  

Om dina studier och stödtid börjar senast 31.7.2024 kan du fortfarande ansöka om stöd. Du kan ansöka om stöd i en eller flera perioder fram till utgången av 2025. Se villkoren för erhållande av stöd 

Om dina studier och stödtid börjar efter 1.8.2024 lönar det sig inte längre att ansöka om vuxenutbildningsstöd. Vuxenutbildningsstöd beviljas inte under några omständigheter för studier som inleds 1.8.2024 eller senare. Trots att vi innan den avskaffade lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, slopas dock rätten till stöd när avskaffandet har trätt i kraft. 

Det kan du inte längre. Om du vill söka stöd för nya studier som inleds 1.8.2024 eller senare har du inte rätt till vuxenutbildningsstöd för studierna. Vuxenutbildningsstöd beviljas inte under några omständigheter för studier som inleds 1.8.2024 eller senare. Trots att vi innan den avskaffade lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten till stöd dock försvinna efter att indragningen trätt i kraft. 

Stödmånaderna överförs inte automatiskt till dig. Du förlorar dem inte, utan kan ansöka om dem genom att skicka in en ny ansökan om stödrätt i e-tjänsten. Stödrättighet kan beviljas fram till 31.12.2025 för samma studier som inletts senast 31.7.2024 och för vilka vuxenutbildningsstöd redan tidigare har beviljats. 

Om du vill ansöka om stöd för nya studier som inleds 1.8.2024 eller senare, har du inte rätt att få vuxenutbildningsstöd för studierna. Vuxenutbildningsstöd beviljas inte under några omständigheter för studier som inleds 1.8.2024 eller senare. Trots att vi innan den avskaffade lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, slopas rätten till stöd efter att avskaffandet trätt i kraft. 

Det kan du inte längre. Om du vill söka stöd för nya studier som inleds 1.8.2024 eller senare har du inte rätt till vuxenutbildningsstöd för studierna. Vuxenutbildningsstöd beviljas inte under några omständigheter för studier som inleds 1.8.2024 eller senare. Trots att vi innan den avskaffade lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten till stöd dock försvinna efter att indragningen trätt i kraft. 

Din rätt till stöd beror på när du ansöker om stöd för studier som inleds. 

Om din ansökan gäller studier som börjar senast 31.7.2024 och din stödtid börjar senast då, kan du få stöd. 

Om du vill söka stöd för nya studier som inleds 1.8.2024 eller senare har du inte rätt till vuxenutbildningsstöd för studierna. Vuxenutbildningsstöd beviljas inte under några omständigheter för studier som inleds 1.8.2024 eller senare. Trots att vi innan den avskaffade lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, slopas dock rätten till stöd när avskaffandet har trätt i kraft. 

Det stämmer inte. Vuxenutbildningsstödet dras in för alla oberoende av läroanstalt eller studieområde. De studerande som har hunnit få rätt till vuxenutbildningsstöd före tidpunkten för avskaffandet av lagen kan få stöd för utbetalning ännu under en övergångstid. Ny stödrätt kan inte längre beviljas för studier som skulle inledas 1.8.2024 eller senare. Detta leder till skillnader mellan studenterna. 

Den lag som avskaffar vuxenutbildningsstödet träder i kraft 1.6.2024. Vuxenutbildningsstöd kan betalas fram till utgången av 2025 till dem vars studier och stödperiod börjar senast 31.7.2024. Stöd beviljas inte längre för studier som inleds 1.8.2024 eller senare. 

Konsekvenserna av nedläggningen är desamma för dem som får vuxenutbildningsstöd för löntagare och företagare. Avskaffandet av stödet har olika konsekvenser beroende på om du för närvarande studerar med vuxenutbildningsstöd eller planerar att ansöka om vuxenutbildningsstöd. 

Om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd påverkar avskaffandet inte din situation så länge du studerar samma studier som hittills och din rätt till stöd upphör vid utgången av 2025. Du kan ansöka om mer stödrätt till slutet av 2025 för samma studier som du nu studerar. 

Om du tänker ansöka om vuxenutbildningsstöd för studier som börjar senast 31.7.2024, har avskaffandet ingen inverkan på din situation så länge du fortsätter att studera samma studier. Den lag som avskaffar vuxenutbildningsstödet träder i kraft 1.6.2024.  

Om du vill ansöka om stöd för nya studier som inleds 1.8.2024 eller senare har du inte rätt att få vuxenutbildningsstöd för företagare för studierna. Under inga omständigheter har man rätt till stöd för studier som inleds hösten 2024. 

Dessutom kan stöd beviljas högst till och med 31.12.2025. Det är under inga omständigheter möjligt att bevilja stöd för 2026 eller senare. Observera att vi innan den avskaffade lagen trädde i kraft har kunnat bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 för en stödperiod som kan sträcka sig till år 2026. När lagen träder i kraft slopas dock rätten till stöd, eftersom det under inga omständigheter är möjligt att få stöd för studier som inleds hösten 2024 och inte kan beviljas för 2026 eller senare. 

Avskaffandet av vuxenutbildningsstödet har inga direkta konsekvenser för studieledigheten. Denna lagändring av vuxenutbildningsförmånerna påverkar inte de studieledighetsavtal som ingåtts och de kan ingås även i fortsättningen. Om man ansöker om studieledighet för studier som ska finansieras med vuxenutbildningsstöd lönar det sig att beakta att vuxenutbildningsförmånerna dras in. 

Ja, vuxenutbildningsstödet håller på att avskaffas. Riksdagen har godkänt ett lagförslag om att avskaffa vuxenutbildningsförmånerna xx. 

Enligt regeringens proposition träder den lag som avskaffar vuxenutbildningsförmånerna i kraft 1.6.2024. Vuxenutbildningsstöd skulle därefter kunna beviljas fram till utgången av 2025 till dem vars studier och sökta stödrättighet börjar senast 31.7.2024. 

Om dina studier och stödtid har börjat före 1.8.2024, kan du inte förlora stödrätt som beviljats. 

Om dina studier och stödtid börjar efter 1.8.2024 kan du förlora stödtiden som beviljats dig. lönar det sig inte längre att ansöka om vuxenutbildningsstöd. I regeringens proposition konstateras att vuxenutbildningsstöd inte under några omständigheter skulle beviljas för studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter. Trots att vi innan lagen om upphävande träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, upphör rätten att få stöd efter det att avskaffandet av lagen har trätt i kraft. 

Lagen som avskaffar vuxenutbildningsförmånerna träder i kraft 1.6.2024.

Enligt övergångsbestämmelserna är det möjligt att få vuxenutbildningsstöd fram till 31.12.2025, om studierna samt stödperioden har börjat senast 31.7.2024. 

Om dina studier och stödtid har börjat före 31.7.2024 kan vuxenutbildningsstöd beviljas fram till utgången av 2025. Ansökan om utbetalning för december 2025 bör skickas in senast den 31.3.2026. 

Om du vill ansöka om stöd för nya studier som inleds 1.8.2024 eller senare, har du inte rätt att få vuxenutbildningsstöd för studierna. Vuxenutbildningsstöd beviljas inte under några omständigheter för studier som inleds 1.8.2024 eller senare. Trots att vi innan den avskaffade lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, slopas dock rätten till stöd när avskaffandet av stödet har trätt i kraft. 

Vi har hela tiden gett våra kunder rådgivning baserad den aktuella informationen vi haft. I takt med att beredningen av lagen framskrider har informationen om de studier som inleds hösten 2024 preciserats och vi har uppdaterat våra anvisningar i enlighet med detta. Vi beklagar att detaljerna kring nedläggningen har varit osäkra och att en del av dem har säkerställts ur våra kunders studieplaners synvinkel förargligt sent. 

Du kan vuxenutbildningsstöd om din rätt till stöd börjar senast 31.7.2024. Om du däremot ansöker om vuxenutbildningsstöd att din rätt till stöd börjar 1.8.2024 eller senare, kan du inte vuxenutbildningsstöd. 

Om du får vuxenutbildningsstöd för tillfället inverkar avskaffandet av lagen inte på din situation så länge du studerar samma studier. 

Du kan ansöka om mer stödrätt till slutet av 2025 för samma studier som du studerar. Du kan ansöka om mer stödrätt i en eller flera delar. Om du däremot byter studier efter 1.8.2024, skulle vuxenutbildningsstöd inte längre i något fall beviljas för dina nya studier. 

Exempel 1: Du har ett gällande stödbeslut för sjukskötarstudier för tiden 1.1.-31.5.2024. Du arbetar på sommaren och behöver då inte vuxenutbildningsstöd. Du återvänder till dina sjukskötarstudier från och med 1.9.2024 och vill få vuxenutbildningsstöd för tiden 1.9.-31.12.2025. Denna fortsättning av stödrättigheten skulle kunna beviljas om alla andra villkor för erhållande uppfylls, eftersom du ansöker om stödrätt för samma studier som du studerade tidigare. 

Exempel 2: Du har ett gällande stödbeslut för grundstudier i kreativt skrivande för tiden 1.4-30.6.2024. Du börjar studera ämnesstudier i kreativt skrivande från och med 1.9.2024, och du skulle vilja få vuxenutbildningsstöd även för dessa studier. Grund- och ämnesstudierna i samma ämne betraktas som samma studier, vilket innebär att du kan beviljas stöd för den tid du ansöker om, om alla andra villkor uppfylls. 

Exempel 3: Du har ett gällande stödbeslut för tre enskilda kurser vid öppna högskolan för tiden 1.5-31.7.2024. Efter att du avlagt de tidigare kurserna vill du fortsätta dina studier och söka stöd för nya enskilda kurser som börjar 1.8.2024. Du vill ansöka om stöd för tiden 1.8-30.9.2024. Du kan inte längre beviljas vuxenutbildningsstöd från och med 1.8, eftersom enskilda kurser alltid betraktas som nya studier. 

Exempel 4: Du har ett gällande stödbeslut för tre enskilda kurser vid öppna högskolan för tiden 1.5.- 31.8.2024. En av kurserna skulle börja först 1.8.2024. Du kan få stöd på basis av kurser som börjar före 1.8.2024, men på basis av kurser som börjar 1.8.2024 eller senare kan stöd inte beviljas, eftersom enskilda kurser alltid räknas som nya studier. 

 

Riksdagen har godkänt ett lagförslag om att avskaffa vuxenutbildningsförmånerna 22.5.2024. Lagen har trätt i kraft 1.6.2024. Enligt lagen kan man inte under några omständigheter få vuxenutbildningsstöd för studier som inleds hösten 2024.

Vuxenutbildningsstöd kan endast beviljas för studier som inleds före 1.8.2024. Övergångsperioden varar till slutet av 2025, under vilken det är möjligt att ansöka om ytterligare rätt till stöd samt utbetalning av stöd om både studierna och stödperioden skulle börja senast 31.7.2024. Om dina studier och stödrätt har börjat senast den 31.7.2024, fortsätter utbetalningen av stödet i enlighet med ditt besluts giltighetstid. 

Yrkesexamensstipendier kan beviljas på basis av en examen som avlagts senast 31.7.2024. Stipendiet ska sökas inom ett år efter avlagd examen. 

Sidan uppdaterad: 1-6-2024