Gå till innehållet.

Vi uppdaterar denna sida med information om avskaffande av vuxenutbildningsstödet fortlöpnade med information.

I regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering ingår avskaffande av vuxenutbildningsstödet 2024. Senare meddelades att också yrkesexamensstipendiet ska avskaffas. Regeringen har fattat beslut om att ge förslaget om avskaffande av vuxenutbildningsstöd till riksdagen på torsdag 15.2.2024I regeringens proposition reslås att vuxenutbildningsstöd inte under några omständigheter kan erhållas för studier som inleds hösten 2024. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Enligt regeringens proposition skulle lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet träda i kraft snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. Därefter ska vuxenutbildningsstöd endast kunna beviljas för studier som inleds före 1.8.2024. Övergångsperioden ska pågå till utgången av 2025, och under denna tid ska det vara möjligt att ansöka om ytterligare stödrättighet samt utbetalning av stöd om både studierna och stödperioden börjar senast 31.7.2024. Yrkesexamensstipendier ska kunna beviljas baserat på en examen som tas senast 31.7.2024. Stipendiet ska ansökas inom ett år från att man tagit examen.   

Vi beviljar och betalar ut vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier enligt den nuvarande lagen fram till dess att lagen om vuxenutbildningsförmåner ändras.Observera dock att det i regeringens proposition föreslås att upphävandet av lagen även i efterhand påverkar stödrättighet som beviljats före lagens ikraftträdande och som gäller studier som börjar hösten 2024  

Avskaffandet genomförs genom en lagändring som för närvarande är under riksdagens behandling. Du kan följa beredningen av lagförslaget också på Socialoch hälsovårdsministeriet webbsida för lagstiftningsprojekt .Riksdagsbehandlingen av ärendet inleds med en remissdebatt. Därifrån lämnas propositionen till ett eller flera utskott för utarbetande av betänkanden. Remissrundan som föregick riksdagens behandling lyfte fram saker som kräver behandling i grundlagsutskottet för att säkerställa att lagförslaget är förenligt med grundlagen. Behandlingen av lagändringen i riksdagen sker baserat på dessa betänkanden under två separata behandlingar. Om riksdagen godkänner lagförslaget lämnas det till presidenten för stadfästande.

På den här sidan har vi samlat frågor om avskaffandet av vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet som du kanske har funderingar kring. Situationen orsakar mycket ovisshet, vilket vi beklagar.  Vi följer behandlingen av lagändringen mycket noggrant, med fokus på inverkan för kunderna. 

Ja, det kan du. Vi beviljar alltid yrkesexamensstipendier enligt den gällande lagstiftningen.    

Enligt regeringens proposition ska yrkesexamensstipendier kunna beviljas baserat på en examen som tas senast 31.7.2024. Stipendiet ska ansökas inom ett år från att man tagit examen, alltså senast 31.7.2025. Enligt regeringens proposition ska examen som avlagts 1.8.2024 eller senare inte längre ge rätt till yrkesexamensstipendium.    

Observera att innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och den föreslagna tidsplanen för ikraftträdande ännu kan komma att ändras under riksdagens behandling. 

Regeringens proposition inverkar på olika sätt beroende på om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd för dina studier eller om du planerar att ansöka om vuxenutbildningsstöd.  

 Om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd kommer regeringens proposition inte att påverka din situation så länge du fortsätter med samma studier som hittills. Enligt propositionen ska du fram till utgången av 2025 kunna ansöka om ytterligare stödrätt för samma studier som du håller på med just nu. Om du däremot skulle byta studieinriktning efter 1.8.2024 kommer vuxenutbildningsstöd inte nödvändigtvis längre att beviljas för dina nya studier.   

Om du har för avsikt att ansöka om vuxenutbildningsstöd innan lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet träder i kraft för studier som inleds senast 31.7.2024, inverkar regeringens proposition inte på din situation så länge du fortsätter med samma studier.  

Om du vill ansöka om stöd för nya studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter, skulle du enligt regeringens förslag inte ha rätt att få vuxenutbildningsstöd för studierna. I regeringens proposition konstateras att vuxenutbildningsstöd inte under några omständigheter skulle beviljas för studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter. Trots att vi innan lagen om upphävande träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten att få stöd dock upphöra efter det att upphävandet av lagen har trätt i kraft. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Det beror på när du ansöker om stöd för de studier som börjar.  

Om dina studier och stödtid börjar senast 31.7.2024 kan du fortfarande ansöka om stöd. Enligt regeringens förslag kan du ansöka om stöd i en eller flera perioder fram till utgången av 2025. Se villkoren för erhållande av stöd 

Om dina studier och stödtid börjar efter 1.8.2024 lönar det sig inte längre att ansöka om vuxenutbildningsstöd. I regeringens proposition konstateras att vuxenutbildningsstöd inte under några omständigheter skulle beviljas för studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter. Trots att vi innan lagen om upphävande träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten att få stöd dock upphöra efter det att upphävandet av lagen har trätt i kraft. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Det kan du. Du kan för närvarande ansöka om vuxenutbildningsstöd precis som tidigare, alltså för högst 15 månader. Den ansökta stödrätten kan också sträcka sig längre fram i tiden än till augusti 2024. 

Enligt regeringens proposition ska lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet träda i kraft snart som möjligt, dock senast 1.6.2024, varefter vuxenutbildningsstöd kan beviljas fram till utgången av 2025 till dem vars studier och den ansökta stödrätten börjar senast 31.7.2024.  

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Stödmånaderna blir inte automatiskt tillgängliga för dig. Du kommer dock inte att förlora dem, utan kan ansöka om att få använda dem genom att skicka en ny ansökan som stödrätt i e-tjänsten. Enligt regeringens proposition skulle det fram till 31.12.2025 vara möjligt att bevilja stödrätt för samma studier som inletts senast 31.7.2024 och för vilka vuxenutbildningsstöd redan tidigare har beviljats.    

Om du vill ansöka om stöd för nya studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter, skulle du enligt regeringens förslag inte ha rätt att få vuxenutbildningsstöd för studierna. I regeringens proposition konstateras att vuxenutbildningsstöd inte under några omständigheter skulle beviljas för studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter. Trots att vi innan lagen om upphävande träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten att få stöd dock upphöra efter det att upphävandet av lagen har trätt i kraft. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Nej, det kan du inte. Om du vill ansöka om stöd för nya studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter, skulle du enligt regeringens förslag inte ha rätt att få vuxenutbildningsstöd för studierna. I regeringens förslag konstateras att vuxenutbildningsstöd inte under några omständigheter skulle beviljas för studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter. Trots att vi innan lagen om upphävande träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten att få stöd dock upphöra efter det att upphävandet av lagen har trätt i kraft. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Din rätt att stöd beror när dina studier börjar. 

Om din ansökan gäller studier som inleds senast 31.7.2024 och din stödrätt träder i kraft senast då är du berättigad till stöd. Om din ansökan däremot gäller studier eller en stödperiod som inleds 1.8.2024 eller senare har du antagligen inte rätt att få vuxenutbildningsstöd för dina studier. 

Om du vill ansöka om stöd för nya studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter, skulle du enligt regeringens förslag inte ha rätt att vuxenutbildningsstöd för studierna. I regeringens proposition konstateras att vuxenutbildningsstöd inte under några omständigheter skulle beviljas för studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter. Trots att vi innan lagen om upphävande träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten att stöd dock upphöra efter det att upphävandet av lagen har trätt i kraft. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Detta stämmer inte. Vuxenutbildningsstödet skulle avskaffas för alla oberoende av läroanstalt eller studieområde. De studerandena som beviljats stödrätt före tidpunkten för avskaffandet kan få stöd utbetalt ännu under övergångsperioden. Nya stödrätter ska inte längre kunna beviljas. Detta skapar skillnader mellan studerande. 

Enligt regeringens proposition ska lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet skulle träda i kraft snart som möjligt, dock senast 1.6.2024.Enligt regeringens proposition ska vuxenutbildningsstöd kunna betalas fram till utgången av 2025 till dem vars studier och stödperiod börjar senast 31.7.2024. Enligt propositionen ska stöd inte längre beviljas för studier som börjar 1.8.2024 eller senare.   

Observera att innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och den föreslagna tidsplanen för ikraftträdande ännu kan komma att ändras under riksdagens behandling. 

 

De centrala konsekvenserna av regeringens proposition är de samma för de som får vuxenutbildningsstöd för löntagare och de som får vuxenutbildningsstöd för företagare. Regeringens proposition inverkar på olika sätt beroende på om du får vuxenutbildningsstöd för dina studier just nu eller om du planerar att ansöka om vuxenutbildningsstöd.  

Om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd skulle förslagen till lagändringar i regeringens proposition inte påverka din situation så länge du fortsätter med samma studier som hittills och din stödrättighet upphör vid utgången av 2025. Enligt propositionen ska du fram till utgången av 2025 kunna ansöka om ytterligare stödrätt för samma studier som du håller på med just nu.  

Om du har för avsikt att före 31.7.2024 ansöka om vuxenutbildningsstöd för studier som inleds senast 31.7.2024 inverkar regeringens proposition inte på din situation så länge du fortsätter med samma studier.  Enligt regeringens proposition ska lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet skulle träda i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. 

Om du vill ansöka om stöd för nya studier som börjar den 1.8.2024 eller därefter, skulle du inte ha rätt att få vuxenutbildningsstöd för företagare. Enligt regeringens förslag har man under inga omständigheter rätt till stöd för studier som inleds hösten 2024.   

Dessutom kan stöd enligt förslaget beviljas högst till den 31.12.2025. Enligt regeringens förslag är det under inga omständigheter möjligt att bevilja stöd för 2026 eller senare. Observera att vi innan den upphävda lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som börjar hösten 2024 för en stödperiod som kan utsträckas till år 2026. Efter att lagen om upphävande av vuxenutbildningsstöd trätt i kraft skulle dock stödrättigheten upphöra, eftersom det enligt regeringens förslag inte under några omständigheter är möjligt att få stöd för studier som inleds hösten 2024 och stöd kan inte beviljas för år 2026 eller tid därefter. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Avskaffandet av vuxenutbildningsstödet inverkar inte direkt på studieledighet. Denna ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner påverkar inte avtal om studieledighet och dessa kan ingås även i fortsättningen. Om studieledighet ansöks för studier som avses finansieras med vuxenutbildningsstöd, lönar det sig att bekanta sig med regeringens proposition om avskaffande av vuxenutbildningsstödet. 

I regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering ingår avskaffande av vuxenutbildningsstödet 2024. Senare meddelades att också yrkesexamensstipendiet ska avskaffas. Regeringens förslag om slopandet av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen på torsdag 15.2.2024.  

vskaffandet genomförs genom en lagändring som för närvarande är under riksdagens behandling. Du kan följa beredningen av lagförslaget också på SHM:s webbsida för lagstiftningsprojekt.Riksdagsbehandlingen av ärendet inleds med en remissdebatt. Därifrån lämnas propositionen till ett eller flera utskott för utarbetande av betänkanden. Remissrundan som föregick riksdagens behandling lyfte fram saker som kräver behandling i grundlagsutskottet för att säkerställa att lagförslaget är förenligt med grundlagen. Behandlingen av lagändringen i riksdagen sker baserat på dessa betänkanden under två separata behandlingar. Om riksdagen godkänner lagförslaget lämnas det till presidenten för stadfästande. 

Enligt regeringens proposition skulle lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet träder i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024 och efter detta ska de, vars studier och ansökta stödrätt börjar senast 31.7.2024, kunna få vuxenutbildningsstöd till utgången av 2025. 

Observera att innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och den föreslagna tidsplanen för ikraftträdande ännu kan komma att ändras under riksdagens behandling. 

Om dina studier och stödperioden har börjat före 31.7.2024 kan du inte förlora en stödrätt som beviljats. 

Om dina studier och stödrätt däremot skulle börja den 1.8.2024 eller därefter, skulle du enligt regeringens förslag kunna förlora den stödrättighet som redan beviljats dig. Enligt regeringens förslag har man under inga omständigheter rätt till stöd för studier som inleds hösten 2024. Trots att vi innan den upphävda lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten att få stöd dock upphöra efter det att upphävandet av lagen har trätt i kraft. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Enligt nuvarande uppgifter ska vuxenutbildningsstödet avskaffas 1.8.2024 och lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet träder i kraft så snart som möjligt, dock senast 1.6.2024. 

Enligt övergångsbestämmelserna i den nya lagen i regeringens proposition ska man kunna få vuxenutbildningsstöd fram till 31.12.2025 om studierna och stödperioden börjat senast 31.7.2024.   

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Om dina studier och stödperioden börjat före 31.7.2024 kan vuxenutbildningsstöd beviljas fram till utgången av 2025. En ansökan om utbetalning för december 2025 bör lämnas in senast den 31 mars 2026. 

Om dina studier och stödrätt däremot skulle börja den 1.8.2024 eller därefter, skulle du enligt regeringens förslag kunna förlora den stödrättighet som redan beviljats dig. Enligt regeringens förslag har man under inga omständigheter rätt till stöd för studier som inleds hösten 2024. Trots att vi innan den upphävda lagen träder i kraft kan bevilja stöd för studier som inleds hösten 2024 med stöd av den nuvarande lagen, skulle rätten att få stöd dock upphöra efter det att upphävandet av lagen har trätt i kraft. 

Observera att det kan ske ändringar i innehållet i lagen om avskaffande av vuxenutbildningsstödet och tidtabellen för dess ikraftträdande ännu under riksdagsbehandlingen. 

Vi har hela tiden gett våra kunder råd baserat den för stunden aktuella informationen. I takt med att lagberedningen framskrider har informationen om de studier som börjar hösten 2024 preciserats och vi har uppdaterat våra anvisningar i enlighet därmed. Vi beklagar att detaljerna kring avskaffandet har varit osäkra och att vissa av dem har bekräftats tyvärr ur våra kunders studieplaners synvinkel väldigt sent. 

Du kan få vuxenutbildningsstöd om din stödrätt börjar senast 31.7.2024. Om du däremot ansöker om vuxenutbildningsstöd så att din stödrättighet börjar den 1.8.2024 eller därefter, kan du enligt regeringens förslag inte få vuxenutbildningsstöd. 

Om du för närvarande får vuxenutbildningsstöd, skulle de lagändringar som ingår i regeringens förslag inte påverka din situation så länge du studerar samma studier som hittills. Enligt förslaget kan du ansöka om ytterligare stödrätt till slutet av 2025 för samma studier som du nu studerar. Du kan ansöka om ytterligare rätt till stöd i en eller flera delar. Om du däremot byter ut dina studier efter 1.8.2024 skulle vuxenutbildningsstöd inte längre beviljas för dina nya studier under några omständigheter.

Exempel 1: Du har ett giltigt stödbeslut för sjuksköterskestudier under tiden 1.1-31.5.2024. Du arbetar på sommaren och behöver då inte vuxenutbildningsstöd. Du återvänder till dina sjuksköterskestudier från 1.9.2024 och vill ha vuxenutbildningsstöd för tiden 1.9.-31.12.2025. Denna förlängning av rätten till stöd skulle kunna beviljas om alla övriga villkor var uppfyllda, eftersom du ansöker om rätt till stöd för samma studier som du studerade tidigare.

Exempel 2: Du har ett giltigt stödbeslut för grundstudier i psykologi för tiden 1.4.-30.6.2024. Du börjar studera ämnesstudier från och med den 1.9.2024 och vill även få vuxenutbildningsstöd för dessa studier. Grund- och ämnesstudier i samma ämne betraktas som samma studier, så du kan beviljas stöd för den tid du ansökt om, om alla övriga svillkor uppfylls.

Exempel 3: Du har ett giltigt stödbeslut för tre enskilda kurser vid öppna yrkeshögskolan för tiden 1.5.-31.7.2024. Efter att ha slutfört de tidigare kurserna vill du nu fortsätta dina studier och ansöka om stöd för nya enskilda kurser som börjar 1.8.2024. Du vill ansöka om stöd för tiden 1.8.-30.9.2024. Du skulle inte längre beviljas vuxenutbildningsstöd från och med 1.8., eftersom de enskilda kurserna alltid betraktas som nya studier.

Exempel 4: Du har ett giltigt stödbeslut för tre enskilda kurser vid öppna yrkeshögskolan för tiden 1.5.- 31.8.2024. En av kurserna börjar först den 1.8.2024. Du skulle kunna få stöd på basis av kurserna för studerna som börjar före 31.7.2024, men på basis av en kurs som börjar den 1.8.2024 eller därefter kan stödet inte betalas ut, eftersom de enskilda kurserna alltid betraktas som nya studier.

Sidan uppdaterad: 15-2-2024