Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. Läs mer om dess inverkan på sökandet av vuxenutbildningsstöd på sidan Aktuellt om vuxenutbildningstödet.

Följ dina inkomster och studieprestationer

Följ dina inkomster och framsteg i studierna regelbundet för att undvika trågika överraskningar. Se anvisningarna!

Om du är i ett arbets- eller tjänsteförhållande och nu studieledig, följ både dina månatliga inkomster och intjänade studiepoäng. Beloppet på vuxenutbildningsstödet beräknas varje månad, och alla inkomster som betalas till dig under en enskild månad minskar stödbeloppet för den månaden. Inkomsterna påverkar också hur mycket studierna måste framskrida under stödmånaden: antingen 2 eller 4 studiepoäng.  

Om du är företagare, ska du själv följa med, att du inte får för mycket förvärvsinkomster från företagsverksamheten under stödtiden. Du kan få andra inkomster än förvärvsinkomster från din företagsverksamhet upp till högst tre fjärdedelar av stödbeloppet som betalas, dvs. högst 476,01 euro (brutto) per månad år 2022. Så här undviker du återkrav.

 

Anställd i arbets- eller tjänsteförhållande: så här följer du dina inkomster och studiepoäng 

Beloppet på det månatliga stödet påverkas av till exempel löner, semesterpenningar och förmåner. Allt förutom inkomster från företagsverksamheten tas i beaktande enligt utbetalningstidpunkten. Om du har biinkomster för företagsverksamhet, meddela om dessa i din betalningsansökan.

Om du till exempel jobbar i januari men får lön för detta arbete i februari kommer lönen att påverka ditt februaristöd. Du kan ansöka om utbetalning av februaristödet från och med början av mars. 

Du kan själv uppskatta med räknaren hur mycket vuxenutbildningsstöd som utbetalas efter inkomsterna. 

Du behöver inte ansöka om utbetalning för alla månader om du inte vill. Om du till exempel tjänar så mycket annan inkomst under en stödmånad att beloppet på vuxenutbildningsstödet du skulle få enligt räknaren uppskattas vara liten, kan du själv fundera på om du ska ansöka om stöd för den månaden eller inte. 

Storleken på det utbetalda vuxenutbildningsstödet påverkas av den lagstadgade förmånen, lönen eller annan inkomst som betalas ut till dig under stödmånaden.   

Arbetsinkomst som påverkar stödbeloppet är till exempel:   

 • lön och tillägg till lönen samt till lönen jämförbart arvode   
 • semesterpenning, semesterpremie, semesterersättning   
 • beskattningsbara natura- och personalförmåner   
 • lön baserat på resultat som provision, resultatbonus och bonus   
 • ersättning för arbetstidsutjämning (s.k. Pekkanen-ersättning) och    
 • ersättning för arbetstidsförkortning    
 • penningersättning som överförts till eller tagits ut från arbetstidsbanken    
 • lön för praktikperiod    
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet   
 • löneinkomster från utlandet eller förvärvsinkomst från företagsverksamhet utomlands.    

Lagstadgade förmåner som påverkar vuxenutbildningsstödet är till exempel:  

 • hemvårdsstöd av barn dvs. Vårdpenning och vårdtillägg (utan kommuntillägg)  
 • flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning  
 • delinvalidpension  
 • deltidspension  
 • rehabiliteringspenning, som inte är beviljad för samma utbildning 

Uppfyllelsen av studieprestationskravet följs upp per läsår på basis av genomsnittet av studieprestationer, därför krävs inte månatlig registrering av studieprestationer. Håll koll på studiepoängen som du avlagt. Om du har mindre studier någon månad än vad som krävs, kan du låta bli att ansöka om utbetalning av stöd den månaden ifråga. Det är inte nödvändigt att rapportera om saken. 

Om du har erhållit löneinkomster vars värde överstiger hälften av din normala månadslön, räcker det med att du avlägger 2 studiepoäng. 

Exempel: Den sökande har före studierna fått en lön på 3 000 euro per månad. Hen arbetar även under sin studieledighet. Hen får en lön på 1 700 euro i månaden. Detta är mer än hälften av den sökandes typiska månadslön, så hen bör avlägga 2 studiepoäng under den månaden. 

Om du däremot har fått mindre inkomster än hälften av din normala månadslön eller inte har fått inkomster alls, bör du avlägga 4 studiepoäng. 

Exempel: Den sökande har före studierna fått en lön på 3 000 euro per månad. Hen arbetar inte under sin studieledighet, men får semesterpenning på 400 euro under en månad. Detta är mindre än hälften av den sökandes typiska månadslön, så hen ska också avlägga 4 studiepoäng under denna månad. 

Håll koll på de studiepoäng du avlagt. Om du under en viss månad har avlagt mindre studier än vad som krävs, kan du bara låta bli att ansöka om utbetalning av stödet för den månaden. Det är alltså inte nödvändigt att meddela detta separat. 

Sysselsättningsfonden följer upp genomförandet av studieprestationerna efter läsåret. Uppföljningen av föregående läsår börjar alltid i början av nästa läsår på hösten. Om det under uppföljningen framkommer att du inte har avlagt tillräckligt med studier under stödtiden, skickar vi dig en begäran om utredning i ärendet. 

Din genomsnittliga månadslön bestäms efter att du ansökt om rätt till stöd med din stödrättighet ansökan. Du ser den i ditt stödrättighet beslut. 

Om du vet att du har avlagt tillräckligt med studier, men de inte ännu syns på ditt studieprestationsutdrag, oroa dig inte: det räcker att du själv vet att studierna framskridit tillräckligt. Till exempel kan studiepoäng som erhållits från ett yrkesprov registreras på studieprestationsutdraget först långt efteråt, men det är inte ett hinder för att få vuxenutbildningsstöd.  

Sysselsättningsfonden följer upp studiernas framskridande efter läsåret, dvs. man behöver inte meddela oss separat om prestationernas fördröjning. Vid behov ber vi dig om en separat utredning om studiernas framskridande.  

Företagare: så här följer du upp inkomsterna från företagsverksamhet och andra inkomster 

Ett villkor för vuxenutbildningsstöd för företagare är att förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten under stödperioden ska minska med minst en tredjedel jämfört med den senaste innan studiernas början bekräftade beskattningen. I betalningsmeddelandet står det hur mycket förvärvsinkomster du kan få från din företagsverksamhet under stödtiden.  

Om du under vuxenutbildningsstödtiden märker att förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten inte minskar med en tredjedel en månad kan du annullera beviljade stödet för den månaden. Krävda minskningen av förvärvsinkomsterna granskas årligen, när beskattningen för stödtiden är färdig. Om minskningen av förvärvsinkomsterna inte har förverkligats, återkrävs stödet för hela året. 

Vi på Sysselsättningsfonden kan följa upp minskningen i företagarnas inkomster endast retroaktivt när skatteuppgifterna bekräftats, dvs. i praktiken året efter stödtiden. Därför kan vi bli tvungna att i efterhand ge ett negativt stödbeslut och återkräva redan utbetalt stöd om villkoret inte uppfylls. 

Som företagare har du däremot tillgång till aktuella siffror för din företagsverksamhet, och kan påverka dem redan under stödtiden för att undvika återkrav. 

Du kan få andra inkomster än förvärvsinkomster från din företagsverksamhet upp till högst tre fjärdedelar av stödbeloppet som betalas, dvs. högst 476,01 euro (brutto) per månad år 2022.  

Som biinkomst anses i tillägg till lön och andra arbetsinkomster även vissa lagstadgade förmåner, som till exempel hemvårdsstöd utan kommuntillägg, partiell vårdpenning och delinvalidpension.  Skatteåterbäring och kapitalinkomster påverkar heller inte vuxenutbildningsstödet.  

Inkomstgränsen gäller endast tid du beviljats vuxenutbildningsstöd. Utanför stödtiden kan du fritt förtjäna hur mycket du vill. Kom ihåg att inkomsterna beaktas enligt betalningstidpunkten. 

Vänligen meddela oss om annulleringen av stödet i vår e-tjänst via meddelandefunktionen i god tid före betalningsdatumet.  

Välj ”Annullering av stöd” som meddelandets ämne och ange i ditt meddelande annulleringsmånaden, orsaken till annulleringen och ditt ansökningsnummer. 

Sidan uppdaterad: 16-2-2024