Huomio!

Aikuiskoulutusetuuksien puhelinpalvelu on suljettu kesäperjantaisin 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7. Muina päivinä palvelemme normaalisti kello 9-15 välillä. 

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024 ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivun.

Siirry suoraan sisältöön.

Huomioithan, että aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024. Lue sen vaikutuksista aikuiskoulutustuen hakemiseen Ajankohtaista-sivulta.

Kuinka paljon voin saada aikuiskoulutustukea?

Aikuiskoulutustuki tarjoaa taloudellista turvaa, kun opiskelet työuran aikana. Lue, mikä kaikki vaikuttaa tuen määrään ja tukiajan kestoon ja miten voit itse vaikuttaa niihin.

Aikuiskoulutustuen määrä vaihtelee sen mukaan, oletko työ- tai virkasuhteessa vai yrittäjä. Jos olet työsuhteessa, sinulle maksettavan aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin ennen opintoja kuin niiden aikana. Yrittäjän aikuiskoulutustuki on taas suuruudeltaan kiinteä. Vuonna 2024 se on 660,91 euroa kuukaudessa. 

Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa, olitpa työntekijä tai yrittäjä. Ennakonpidätysprosentti on lähtökohtaisesti 20, ellet halua suurentaa tai pienentää sitä itse. 

Lue lisää alta!

Työ- tai virkasuhteessa oleva: huomioi nämä

Jos olet työ- tai virkasuhteessa ja aiot jäädä opintovapaalle, voit vaikuttaa tukeesi itse sen mukaan, oletko opintovapaalla koko- vai osa-aikaisesti ja kuinka paljon opiskelet ja teet töitä kunkin tukikuukauden aikana.

Jos teet enemmän töitä, saat vähemmän tukea mutta toisaalta tukikuukaudet kuluvat hitaammin. Silloin kun opiskelet enemmän ja tienaat vähemmän tai et lainkaan, tukikuukaudet kuluvat nopeammin mutta toisaalta saat enemmän tukea. Jos et opiskele jonain kuukautena vaadittua määrää tai saat paljon muita tuloja, voit jättää hakematta tuen maksuun, jolloin tukikuukaudetkaan eivät kulu.

Mikä vaikuttaa tuen määrään?

Työsuhteessa olevilla tuen määrä voi vaihdella kuukausittain. Tuen suuruus riippuu keskimääräisestä kuukausipalkastasi ennen opintoja sekä mahdollisista muista tuloistasi tukiaikana.

Keskimääräinen kuukausipalkka määritellään, kun haet oikeutta tukeen tukioikeushakemuksella. Se lasketaan hakuhetkeä edeltävien 12 kuukauden palkkatiedoista, jotka saadaan pääsääntöisesti tulorekisteristä. Keskimääräisestä kuukausipalkasta tehdään myös vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 3,76 % vuonna 2024.

Aikuiskoulutustuessa ei ole tulorajaa vaan tukiaikana saamasi tulot otetaan puolestaan huomioon maksuhakemuksissa, joita täytät kuukausittain. Saat tienata vapaasti, mutta tukiaikana sinulle maksettavat tulot vaikuttavat aikuiskoulutustuen määrään. Tuloina huomioidaan pää- ja sivutoimen palkat, osa lakisääteisistä etuuksista sekä esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan tulot. Tiedot kuukausittaisista tuloista saadaan pääsääntöisesti tulorekisteristä. Huomioithan, että tukiajalla saamasi tulot katsotaan tuloksi niiden maksupäivän mukaan, riippumatta siitä, milloin olet ne ansainnut. Esimerkiksi jos työskentelit huhtikuussa 1.4.-14.4., mutta palkka tästä maksettiin vasta toukokuun puolella 15.5., katsotaan tämä palkka tuloksi toukokuulle, ja se vaikuttaa toukokuulta maksuun haettavan aikuiskoulutustuen määrään

Laskuri auttaa hahmottamaan, minkä verran aikuiskoulutustukea voit saada eri tilanteissa. Kokeile laskuria!

Miten tukiaikani kuluu?

Voit saada aikuiskoulutustukea enintään 15 kuukauden ajan. Tukiaikasi kulumiseen vaikuttaa se, kuinka paljon saat muita tuloja kunkin tukikuukauden aikana.

Jos saat tuloja tukikuukauden aikana enemmän kuin puolet normaalista palkastasi, tukiaikaa kuluu puoli kuukautta. Tällöin sinun pitää suorittaa opintoja 2 opintopisteen verran. Jos taas saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet normaalista palkastasi tai tuloja ei ole lainkaan, tukiaikaa kuluu yhden kuukauden verran ja opintopisteitä pitää suorittaa vähintään 4. 

Tuen määrään vaikuttavat tulot, jotka maksetaan tukikuukauden aikana. Ensimmäisen tukikuukauden tuki voi olla siis pienempi esimerkiksi silloin, jos tukiaikasi alkaa kesken kalenterikuukauden ja sinulle maksetaan palkkaa vielä sen  jälkeen.  

Lue lisää maksuhakemuksen ajoittamisesta sivulta Näin haet aikuiskoulutustukea. 

 

 

Usein kysyttyä työntekijän aikuiskoulutustuen määrästä

Palkattomalla opintovapaalla voi olla myös kalenterikuukautta lyhyempiä jaksoja, jopa yksittäisiä päiviä, eli myös aikuiskoulutustukea voi saada lyhyille ajanjaksoille. 

Muista, että tulot otetaan huomioon niiden maksuajankohdan mukaan. Jos palkanmaksupäivä on esimerkiksi sama kuin yksittäinen opintovapaapäivä, palkka katsotaan tukijakson aikana saaduksi tuloksi ja se pienentää tukea. Poikkeuksellisesti voimme kuitenkin huomioida kaikki kuukauden aikana maksetut tulot, jos tukea on haettu siten, että tarkoituksena on maksimoida etuuden määrä niin ettei palkan tai muun tulon maksupäivä ei osuisi tukikaudelle. Voit vaikuttaa hakuvaiheessa siihen, mille jaksoille haet tukioikeutta ja toisaalta tukea maksuun. Tutustu hakuohjeisiin sivulla Näin haet aikuiskoulutustukea.

Ansio-osan perusteena oleva palkka lasketaan työ-, virka- tai muun palvelussuhteen vakiintuneista ansioista. Laskennassa huomioidaan työ- tai virkasuhteissa saadut palkkatulot, mutta ei kuitenkaan esimerkiksi lomarahaa ja lomakorvausta tai muita eriä, jotka eivät ole vakiintunutta ansiota.

Laskennassa ei huomioida toimeksiantosuhteessa, yrittäjänä tai osakeyhtiön toimitusjohtajana saatuja tuloja. Myöskään pääomatuloja tai muita sosiaalietuuksia ei oteta huomioon.

Saamme palkkatietosi pääsääntöisesti tulorekisteristä.

Jos olet ollut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana poissa työstä joko kokonaan tai osittain perhevapaiden, sairauden, opiskelun, työttömyyden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi, pidennämme tarkastelujaksoa palkattomien tai osapalkkaisten poissaolojen verran niin, että palkalliset 12 kuukautta täyttyvät.  Mahdollisten osa-aikaisten jaksojen aikana maksettua palkkaa ei tarkastelujaksoa pidennettäessä huomioida keskimääräiseen kuukausipalkkaan. 

Maksettavan aikuiskoulutustuen määrään vaikuttaa tukikuukauden aikana sinulle maksettu lakisääteinen etuus, palkka tai muu työtulo. Tukiajalla saamasi tulot katsotaan tuloksi niiden maksupäivän mukaan, riippumatta siitä, milloin olet ne ansainnut. 

Tuen määrään vaikuttavia työtuloja ovat esimerkiksi:

 • Palkka ja sen lisät sekä palkkaan rinnastettavat palkkiot
 • Lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • Veronalaiset luontois- ja henkilökuntaedut
 • Tulokseen perustuva palkka, kuten provisio, tulospalkkio ja bonus
 • Pekkasvapaakorvaus ja työajanlyhennyskorvaus
 • Työaikapankkiin siirretty tai sieltä nostettu rahakorvaus
 • Työharjoittelusta saatu palkka
 • Yritystoiminnan ansiotulo
 • Ulkomailta saadut palkka- ja yritystoiminnan tulot

Tuen määrään eivät sen sijaan vaikuta esimerkiksi:

 • verottomat kulukorvaukset, kuten kilometrikorvaukset, päivärahat
 • henkilöstörahastosta saatava tulo
 • optiot
 • luottamustoimipalkkio (esim. palkkiot kunnallisista luottamustoimista)
 • omaishoidon tuki
 • perhehoidon palkkio
 • perintö
 • pääomatulot (esimerkiksi vuokratulot)
 • veroton apuraha
 • veronpalautus

Etuus voi estää aikuiskoulutustuen myöntämisen, se voi vähentää tukesi määrää tai on myös mahdollista, ettei etuus vaikuta tukeesi millään tavoin.

Aikuiskoulutustuen myöntämisen estäviä etuuksia ovat esimerkiksi:

 • opintoraha tai opintotukilain mukainen asumislisä
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha tai osittainen vanhempainraha
 • raskausraha (alkaen 1.8.2022)
 • vanhempainraha (alkaen 1.8.2022)
 • osittainen vanhempinraha (alkaen 1.8.2022)
 • erityishoitoraha tai erityisäitiysraha
 • erityisraskausraha (alkaen 1.8.2022)
 • työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki
 • vuorottelukorvaus
 • täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
 • työttömyyseläke
 • vanhuuseläke
 • luopumistuki
 • kuntoutusraha samaan koulutukseen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain tai työeläkelakien mukaisesti
 • täysi kuntoutusraha työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täysi ansionmenetyskorvaus liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläke
 • takuueläke

Et myöskään voi saada tukea ajalle, jolloin suoritat asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai olet kertausharjoituksissa. Tukea ei voi myöskään saada jos suoritat vankeusrangaistusta ja opiskelet rangaistuslaitoksessa.

Aikuiskoulutustuen määrään vaikuttavia etuuksia ovat esimerkiksi:

 • lasten kotihoidon tuki eli hoitoraha ja hoitolisä (ilman kuntalisää)
 • joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • kuntoutusraha, jota ei ole myönnetty samaan koulutukseen

Seuraavat etuudet eivät vaikuta aikuiskoulutustukeen:

 • lapsilisä
 • perhe-eläkkeet
 • toimeentulotuki
 • koulumatkatuki
 • omaishoidon tuki
 • perhehoidon palkkio
 • haittaraha
 • vammaistuki
 • yleinen tai eläkkeen saajan asumistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • sotilasavustus
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • opintolaina

Puolison tulot eivät vaikuta tuen suuruuteen millään tavalla eivätkä myöskään tukioikeuteen. Myöskään perheen tilanne tai lasten lukumäärä eivät vaikuta tukeen.

Sinulla voi aikuiskoulutustuen saajana olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Takauspäätöksen saatuasi voit hakea opintolainan pankista, jonka kanssa voit sopia opintolainan ehdoista ja takaisinmaksun aikataulusta.

Lähetä takaushakemus suoraan Kelaan. Lisätietoja opintolainasta saat Kelasta sivulta Opintolaina aikuisopiskelijoille.

Opintolainaa ei katsota myöskään tuloksi eikä se vaikuta sinulle maksettavan aikuiskoulutustuen määrään.

Normaalipalkkasi ennen opintojen alkamista (brutto €/kk)

Tulo brutto €/kk 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
- 660,91 784,85 985,61 1185,37 1387,13 1587,89 1694,99 1790,59 1886,19 1981,79
250 535,91 659,85 860,61 1061,37 1262,13 1462,89 1569,99 1665,59 1761,19 1856,79
500 410,91 456 735,61 936,37 1137,13 1337,89 1444,99 1540,59 1636,19 1731,79
750 285,91 285,91 610,61 811,37 1012,13 1212,89 1319,99 1415,59 1511,19 1606,79
1000 160,91 160,91 434 686,37 887,13 1087,89 1194,99 1290,59 1386,19 1481,79
1250   35,91 184 561,37 762,13 962,89 1069,99 1165,59 1261,19 1356,79
1500       412 637,13 837,89 944,99 1040,59 1136,19 1231,79
1750       162 512,13 712,89 819,99 915,59 1011,19 1106,79
2000         387,13 587,89 649,99 760,59 886,19 981,79
2250         140 462,89 569,99 665,59 761,19 856,79
2500           337,89 444,99 540,59 636,19 731,79
2750           118 319,99 415,59 601,19 606,79
3000             194,99 290,59 386,19 481,79
3250             69,99 165,59 216,19 356,79
3500               40,59 136,19 231,79

 

Yrittäjä: huomioi nämä

Yrittäjänä saat kiinteän suuruista aikuiskoulutustukea: Vuonna 2024 määrä on 660,91 euroa kuukaudessa (brutto). Voit saada lisäksi tuloa yritystoiminnastasi, kunhan tulosi vähenevät vähintään kolmasosan. Saat maksuilmoituksen yhteydessä tiedon, kuinka paljon sinulla voi enintään olla yritystoiminnan ansiotuloja tukiaikana.

Kun saat yrittäjän aikuiskoulutustukea, voit saada muita kun yritystoiminan tuloja tukiajalla enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä, eli vuonna 2023 enintään 495,68 euroa (brutto) kuukaudessa. Tukiajan ulkopuolella voit ansaita vapaasti palkkatuloja niin yritystoiminnastasi kuin sivutuloina esimerkiksi palkkatyöstä muualla. Tukiaika on enintään 15 kuukautta.

Voit saada aikuiskoulutustukea enintään 15 kuukaudelta, eli yhteensä 322,5 tukipäivän ajan. Yksi kokonainen tukikuukausi kuluttaa 21,5 päivää. Voit peruuttaa tukikuukausia tilanteesi mukaan. Ne eivät siirry käyttöösi automaattisesti myöhemmin, mutta voit hakea niitä uudelleen jatkohakemuksella.

Opintojen pitäisi edetä tukikuukausien aikana niin, että suoritat vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 1,8 opintoviikkoa tukikuukautta kohden. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opinto- tai osaamispisteinä tai opintoviikkoina, oppilaitoksen määrittelemän koulutuksen laajuuden ja opintojen etenemistahdin tulisi olla keskimäärin vähintään 15 tuntia viikossa.

Jotta sinulla on oikeus yrittäjän aikuiskoulutustukeen, pitää yritystoiminnan ansiotulojesi vähentyä tukiajalla vähintään kolmasosalla verrattuna viimeiseen ennen opiskelun alkua vahvistettuun verotukseen.

Sinun tulee kertoa hakemuksessasi vapaamuotoisesti, millaiset järjestelyt yritystoiminnassa koulutuksen aikana johtavat siihen, että yritystoiminnan ansiotulot alenevat kolmanneksella. Yritystoiminnan tulojen tulee alentua koulutuksen vuoksi.

Ilmoitamme maksuilmoituksessa, paljonko voit enintään saada yritystoiminnan ansiotuloja tukiaikana.

Yritystoiminnan ansiotulojen vähentyminen tutkitaan aina vasta tukiajan verotuksen vahvistuttua. Emme voi selvittää kesken vuoden, onko tulojen alenema toteutunut. Voit halutessasi perua aikuiskoulutustukea etukäteen, jos näyttää että tulojen alenema ei toteutuisikaan kaikkien tukikuukausien osalta.

Jos yritystoiminnan ansiotulojesi aleneminen vähintään kolmanneksella näkyy suoraan Työllisyysrahaston saamissa verotiedoissa, saat myönteisen päätöksen kyseisen vuoden tuen myöntämisestä.

Jos tulojen alenemaa ei voida todeta suoraan verotietojen perusteella, sinulle lähetetään kuulemiskirje, johon voit vastata vastineella ja tarvittavilla selvityksillä. Kuulemiskirjeestä löydät tarkemmat tiedot siitä, mitä selvityksiä tarvitsemme.

Jos ansiotulosi yritystoiminnasta eivät ole alentuneet vähintään kolmanneksella, saat kielteisen tukipäätöksen ja kyseisen vuoden perusteetta maksettu aikuiskoulutustuki peritään kokonaisuudessaan takaisin.

Esimerkki: Haet aikuiskoulutustukea ajalle 1.9.–31.12.2022. Viimeisimmässä ennen hakemustasi vahvistetussa verotuksessa yritystoiminnan ansiotuloja oli 36 000 euroa eli keskimäärin 3 000 euroa kuukaudessa. Sinulla saa tukiaikana olla yritystoiminnan ansiotuloja enintään keskimäärin 2 000 euroa (brutto) kuukaudessa. Pääomatuloja ei oteta huomioon.

Voit saada tukiajalla ansiotuloja muusta kuin yritystoiminnastasi enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä, eli enintään 495,68 euroa (brutto) kuukaudessa vuonna 2024.

Sivutuloksi katsotaan palkka- ja muiden työtulojen lisäksi myös jotkin lakisääteiset etuudet, kuten esimerkiksi lasten kotihoidon tuki ilman kuntalisää, osittainen hoitoraha, omaishoidontuki ja osatyökyvyttömyyseläke. Tukeen vaikuttavina sivutuloina ei katsota veronpalautusta tai pääomatuloja.

Tuloraja koskee aikaa, jolloin saat aikuiskoulutustukea. Tukiajan ulkopuolella voit ansaita vapaasti. Huomioi kuitenkin, että tuloja tarkastellaan aina maksupäivän mukaisesti.

Puolison tulot eivät vaikuta tuen suuruuteen millään tavalla eivätkä myöskään tukioikeuteen. Myöskään perheen tilanne tai lasten lukumäärä eivät vaikuta tukeen. 

Aikuiskoulutustuen myöntämisen estäviä etuuksia ovat esimerkiksi:

 • opintoraha tai opintotukilain mukainen asumislisä
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha tai osittainen vanhempainraha
 • erityishoitoraha tai erityisäitiysraha
 • työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki
 • vuorottelukorvaus
 • täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
 • työttömyyseläke
 • vanhuuseläke
 • luopumistuki
 • kuntoutusraha samaan koulutukseen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain tai työeläkelakien mukaisesti
 • täysi kuntoutusraha työtapaturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla
 • täysi ansionmenetyskorvaus liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • työuraeläke
 • takuueläke

Et myöskään voi saada tukea ajalle, jolloin suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta taikka vankeusrangaistusta ja opiskelet rangaistuslaitoksessa.

Sinulla voi aikuiskoulutustuen saajana olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Takauspäätöksen saatuasi voit hakea opintolainan pankista, jonka kanssa voit sopia opintolainan ehdoista ja takaisinmaksun aikataulusta. 

Lähetä takaushakemus suoraan Kelaan. Lisätietoja opintolainasta saat Kelasta sivulta Opintolaina aikuisopiskelijoille. 

Sivu päivitetty: 16.2.2024